Paskelbta: 2020-12-29 17:33:24 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Kita informacija

Patikslinimas: „INVL Baltic Real Estate“ 2020-ųjų investuotojų kalendorius

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė”) skelbimu dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas”) šaukimo, kuris turi įvykti 2021 m. sausio 14 d., Bendrovės akcininkams priėmus sprendimus numatytus Susirinkimo darbotvarkėje, vyks Bendrovės akcijų išpirkimo procesas dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo. 2020 m. gruodžio 30 d. bus skelbiama Bendrovės 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių arba Susirinkime dėl esminių Bendrovės dokumentų pakeitimų nebalsavusių Bendrovės akcininkų. Plačiau apie šaukiamą 2021 m. sausio 14 d. neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=998569&messageId=1250495

„INVL Baltic Real Estate“ 2020 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. kovo 18 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2020 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2020 m. birželio 25 d. – 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė;
2020 m. rugpjūčio 21 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita;
2020 m. spalio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2020 m. gruodžio 30  d. – 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com