Publicēts: 2020-12-21 11:53:10 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” būtiskākie mērķi un uzdevumi 2021. gadā

Iekšējā informācija, 2020-12-21 11:53 CET -- 2020. gada 21. decembrī akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce, apstiprinot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības plānu un budžetu 2021. gadam, saskaņā ar akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidēja termiņa stratēģiju 2019 - 2021 ir izvirzījusi šādus ALTUM būtiskākos mērķus un uzdevumus 2021. gadā:

Galvenais uzdevums – realizējot valsts atbalsta programmas nodrošināt Altum portfeļa pieaugumu, saglabājot pozitīvu kapitāla atdevi un efektivitāti.

1. Covid-19 radīto negatīvo seku novēršanas finanšu instrumentu realizācija (garantijas, aizdevumi un Kapitāla fonds).

2. Darbības un programmu apjomu paplašināšana un efektivitātes paaugstināšana, jaunu programmu izstrāde un ieviešana.

3. Jauna ES finansējuma pieejamība programmu īstenošanai finanšu instrumentu veidā:

  • Eiropas atveseļošanas plāna Atveseļošanas un noturības mehānisma (RRF) līdzekļu investēšana finanšu instrumentu veidā (uzņēmējiem zaļo mērķu sasniegšanai, atbalsts komersantu projektiem digitālu un inovatīvu risinājumu ieviešanai);
  • Jaunā ES fondu plānošanas perioda (2021-2027) finanšu instrumentu priekšlikumu izstrāde.

4. Izstrādāt nākamo 3 gadu darbības stratēģiju periodam 2022-2024.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv