Publicēts: 2020-12-21 11:31:04 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2020-12-21 11:31 CET -- AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2020. gada 21. decembrī no plkst. 11.00 līdz 12:00 Sabiedrības telpās, Doma laukumā 4, Rīgā.

 

Akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi (i) par Sabiedrības darbības plānu un budžetu 2021. gadam, (ii) par Sabiedrības Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2021. gadam un (iii) par Sabiedrības Iekšējā audita daļas darbības plānu 2021. gadam.

 

Akcionāru sapulce nolēma:

1. apstiprināt Sabiedrības darbības plānu un budžetu 2021. gadam;

2. apstiprināt Sabiedrības Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2021. gadam;

3. apstiprināt Sabiedrības Iekšējā audita daļas darbības plānu 2021. gadam.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv