Avaldatud: 2020-11-27 15:35:54 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Saunum Group AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

Saunum Group AS (registrikood 12765742, Pärnu mnt 478b, Tallinn, Eesti, Saunum) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Saunumi poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Saunumi kodulehel https://saunum.com/et/pakkumine. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 106 000 aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 176 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 300 000 kuni 500 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse edendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksport-turgudel.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Saunum on esitanud taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.  

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

  1. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 1. detsembril 2020 kell 10:00 ning lõppeb 9. detsembril 2020 kell 16:00 (Eesti aja järgi).
  2. Pakutava aktsia hind on 2,84 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
  3. Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
  4. Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

1. detsember 2020  Algab pakkumisperiood
9. detsember 2020  Pakkumisperioodi lõpp
10. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev  Saunum avaldab pakkumise tulemused
14. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev  Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
18. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev  Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First   Northil  

 

Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]

Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber: SAUNUM GROUP AKTSIA täiendav 1

ISIN-kood: EE3801019755

Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta): 2,84 eurot

Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida,

korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]

Vastaspool: Saunum Group AS

Vastaspoole väärtpaberikonto: 99109374703

Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank

Tehingu väärtuspäev: 14.12.2020

Tehingu liik: ost

Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu
 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Andrus Vare
Saunum Group AS nõukogu esimees

Tel: 5099540
E-mail: andrus.vare@saunum.com

 

Saunum Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on saunakeriste ja sisekliimaseadmete arendus, tootmine ja müük.    
 

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõttekirjeldus on suunatud. Ettevõttekirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes ettevõttekirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.