Publicēts: 2020-11-20 15:51:04 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2020.gada 4.decembrī, lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

Riga, 2020-11-20 15:51 CET --  

1.  Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019./2020. finanšu gada darbības rezultātiem.
 

2.  2019./2020. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019./2020. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.

 

3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.

Lēmums:

(1) Izmaksāt dividendēs līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto peļņu 0,21 EUR (divdesmit viens cents) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 623 737.80 EUR (sešsimt divdesmit trīs tūkstoši septiņsimt trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro un 80 centi) apmērā;

  • Ieraksta datums ir 2020. gada 18. decembris;
  • Izmaksu datums ir 2020. gada 21. decembris.
  • Ex-datums ir 2020.gada 17. decembris.

(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 2 266 812 EUR (divi miljoni divsimt sešdesmit seši tūkstoši astoņsimt divpadsmit eiro) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

 

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2020./2021. finanšu gadam.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2020./2021. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2020./2021. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

 

5. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā paredz visām sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, pienākumu Sabiedrības valdei izstrādāt, akcionāru sapulcē apstiprināt un publiskot valdes un padomes atalgojuma politiku.

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

Pielikumā šim paziņojumam pievienots Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas projekts kā atsevišķs dokuments.

 

Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.

 

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
         +371 67 046 833
         zane.jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com


SAF_Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN.docx
SAF_atalgojuma_politika_LV.pdf