Publicēts: 2020-11-20 08:43:20 CET
HansaMatrix
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2020. gada 3. ceturksni un 9 mēnešiem

2020. gada 3. ceturkšņa neauditētie konsolidētaie ienākumi sasniedza 6,554 miljoni EUR apmēru, palielinoties par 7% pret 2019. gada 3.ceturksni; EBITDA rezultāts sasniedza ceturkšņa vēsturiski augstāko rēdītāju un sastādīja 1,246 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 32%, un periodā uzrādīta neto peļņa 0,330 miljoni EUR apmērā. 3.ceturksnī sasniegta 19,09% EBITDA un 5,04% neto peļņas rentabilitāte. 2020. gada 9 mēnešu neauditētie konsolidētie ienākumi sastādija 17,029 miljoni EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu samazinoties par 5%; EBITDA rezultāts 2,214 miljoni EUR, samazinājums par 27% un neto zaudējumi 0,488 miljoni EUR. 2020.gada 9 mēnešos sasniegta 13% EBITDA rentabilitāte.

Rīga, 2020-11-20 08:43 CET -- 2020. gada 3. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa ienākumu apjomu 6,554 miljoni EUR, uzrādot 7% pieaugumu pret 2019. gada 3. ceturksni. 2020. gada 3.ceturkšņa ienākumu rezultāti uzrāda 24% pieaugumu salīdzinot ar 2020. gada 2.ceturksni.

2020. gada 9 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 17,029 miljonu EUR pārdošanas apjomu, kas uzrāda 5% samazinājumu pret 2019. gada pirmo 9 mēnešu periodu.

2020. gada 3. ceturksnī ir sasniegts vēsturiski augstākais ceturkšņa EBITDA rādītājs 1,246 miljoni EUR un uzrādīta neto peļņa 0,330 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 32% pieaugumu pret 2019. gada 3. ceturksni un 137% pieaugumu pret iepriekšējo – 2020. gada 2. ceturksni. 2020.gada 3. ceturksnī Sabiedrība uzrāda tīro peļņu 0,330 miljoni EUR apmērā, kamēr 2019. gada 3. ceturksnī un 2020. gada 2. ceturksnī attiecīgi 0,028 miljoni EUR un 0,383 miljoni EUR zaudējumus. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 19,02% rentabilitāti un 5,04% tīrās peļņas rentabilitāti.

2020.gada 9 mēnešos Sabiedrība uzrāda EBITDA rezultātu 2,214 miljoni EUR un zaudējumus 0,488 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 27% samazinājumu pret iepriekšējā gada 9 mēnešiem. 2020. gada 9 mēnešos Sabiedrība darbojās ar zaudējumiem, kamēr 2019. gada 9 mēnešos tīrās peļņas rezultāts bija 0,118 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 9 mēnešu EBITDA 13% rentabilitāti.

Uzņēmējdarbības situācija un HansaMatrix ieņēmumi 2020. gada 3. ceturksnī ir atjaunojušies un uzlabojušies. Ilgtermiņa negatīvā COVID-19 situācijas ietekme joprojām pastāv dažu klientu uzņēmējdarbībā, bet tajā pašā laikā ir parādījusies pozitīva tirgus tendence - palielināts pieprasījums datu tīklu sektorā.

Pārdošanas rezultātus, EBITDA rentabilitāti un tīrās peļņas rentabilitāti 2020. gada 9 mēnešos ir ietekmējusi COVID-19 izplatība pasaulē, radot izaicinājumus tādās jomās kā personāla drošības jautājumi, piegādes ķēdes traucējumi un transporta plūsmas traucējumi. COVID-19 ietekmēja Sabiedrības rezultātus jau 2020. gada janvāra otrajā pusē, kad vīrusa izplatība Ķīnā un Āzijā pieauga, radot būtiskus piegāžu ķēžu traucējumus no šiem reģioniem.

HansaMatrix vadība uzskata, ka COVID-19 situācijas vislielākā ietekme uz uzņēmuma biznesa apjomiem bija koncentrēta laika posmā no 2020. gada februāra līdz 2020. gada maijam. Ieņēmumu prognozes turpmākajiem biznesa apjomiem norāda uz zināmiem biznesa vides uzlabojumiem nozarē, tomēr sakarā ar joprojām grūti paredzamu vispārējās COVID-19 situācijas attīstību, HansaMatrix ieņēmumi nākamajos periodos joprojām var tikt negatīvi ietekmēti.

2020.gada 3.ceturksnī R&D apgrozījums samazinājās par 61% salīdzinot ar 2019.gada 3.ceturkšņa līmeni bet pieauga par 10% salīdzinot ar 2020. gada 2. ceturksni, dodot 2,9% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Sabiedrība turpināja augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju, tomēr ceturkšņa apjomus ir ietekmējusi COVID-19 situācija, radot izaicinājumus personāla drošības, piegāžu ķēžu un transporta tīklu jautājumos.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas sākas 2019. gada 1. oktobrī un beidzas 2020.gada 30.septembrī, ir sasniegts 23,640 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 2% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2020.gada 30. jūnijā un 3% pieaugums salīdzinot ar 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30. septembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 2,915 miljoni EUR apmērā un uzrādīti 12 mēnešu zaudējumi 0,397 miljoni EUR apmērā. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 12% pieaugumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 30.jūnijā un 18% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30. septembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 12,3% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 34.lappusē.

Pielikumā:

·        HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem līdz 2020.gada 30.septembrim.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


2020-11-20_HM_report_9m_2020_NASDAQ_LV.pdf