Paskelbta: 2020-11-06 15:30:00 CET
AB „Grigeo“
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Grigeo“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2020 m. lapkričio 30 d.

AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. lapkričio 30 d. 9.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. lapkričio 23 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1.      Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, šiame pranešime nustatyta tvarka užpildžius ir pateikus Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas, atspausdintas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu info@grigeo.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu info@grigeo.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formos.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., ar elektroniniu paštu info@grigeo.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, audito įmonę. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. arba siunčiant elektroniniu paštu info@grigeo.lt.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@grigeo.lt arba pristatomi ar siunčiami į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. iki 2020 m. lapkričio 24 d. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje www.grigeo.lt.

Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“ akcininkai gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir gauti informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 65 700 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000102030.

Visa informacija apie įvyksiantį neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“, arba telefonu (8 5) 243 5801.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

Priedai


2020_11_30 VAS sprendimo projektas.pdf
Bendrasis balsavimo biuletenis_VAS 2020 11 06.pdf