Publicēts: 2020-11-06 09:57:15 CET
Storent Investments
Iekšējā informācija

AS Storent Investments paziņo par obligāciju (ISIN LV0000802304) daļēju atpirkšanu

Iekšēja informācija, 2020-11-06 09:57 CET --  

AS Storent Investments (turpmāk – Storent), izmantojot obligāciju (ISIN LV0000802304) (turpmāk – Obligācijas) noteikumu 16.punktā paredzētās tiesības, kas cita starpā paredz Storent tiesības jebkurā brīdī jebkādā veidā un par jebkuru cenu iegādāties Obligācijas otrreizējā tirgū, uzsāk Obligāciju nominālvērtībā ne vairāk kā 1 753 700 EUR atpirkšanu.

Cena, par kādu Storent ir gatavs atpirkt Obligācijas, ir ne augstāka par Obligāciju nominālvērtību. Atpērkamajām Obligācijām tiks pieskaitīti procenti, kas uzkrāti līdz 2020.gada 20.novembrim (ieskaitot).

Ikvienam obligacionāram, kuram pieder Obligācijas, ir iespēja tās pārdot Storent atbilstoši zemāk izklāstītai kārtībai.

Laika posmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 16.novembrim (ieskaitot) obligacionāriem ir tiesības izteikt savu vēlmi pārdot Obligācijas, nosūtot Storent uz e-pastu: investor.relations@storent.com piedāvājumu, kurā ir ietverta šāda informācija:

  • obligacionāra nosaukums (juridiskām personām), vārds, uzvārds (fiziskām personā);
  • obligacionāra reģistrācijas numurs (juridiskām personām), personas kods vai dzimšanas datums (fiziskām personām);
  • obligacionāra kontakttālrunis;
  • pārdošanai piedāvāto Obligāciju skaits;
  • Obligāciju pārdošanas cena (bez uzkrātajiem procentiem).

Vienas darba dienas laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma (2020.gada 17.novembrī) Storent apkopos saņemtos piedāvājumus, apstiprinās rezultātus un informēs obligacionārus, kuri iesnieguši piedāvājumus, par apmēru, kādā ir apmierināti viņu iesniegtie piedāvājumi.

Piedāvājumi tiks apmierināti, sākot ar zemāko piedāvāto Obligāciju pārdošanas cenu un nepārsniedzot atpērkamo Obligāciju nominālvērtību 1 753 700 EUR. Ja ir iesniegti vairāki piedāvājumi par vienādu pārdošanas cenu un par kopējo summu, kas pārsniedz atpērkamo Obligāciju nominālvērtību, tad Storent vispirms apmierinās piedāvājumu, kurš ir ticis iesniegts agrāk.

Storent neņems vērā un neapmierinās piedāvājumus, kur piedāvātā Obligāciju pārdošanas cena ir augstāka par Obligāciju nominālvērtību.

Storent sazināsies ar katru obligacionāru, kura piedāvājums ir apstiprināts, lai vienotos par Obligāciju atpirkšanas darījuma izpildi. Darījumi ar visiem obligacionāriem tiks izpildīti, izmantojot DVP principu (piegāde pret norēķinu; delivery vs. payment) ar norēķinu datumu 2020.gada 20.novembrī.

Storent ir tiesības izmainīt iepriekš apstiprinātos rezultātus, ja kāds no obligacionāriem atkāpjas no darījuma.

Informāciju par kopējo Storent atpirkto Obligāciju nominālvērtību Storent publicēs nekavējoties pēc norēķinu pabeigšanas.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com