Avaldatud: 2020-11-05 07:00:00 CET
Inbank
Kvartaliaruanne

Inbanki 2020. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2020. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 1,45 miljonit eurot ja aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 4,2 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 11,3%.

  • 2020. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 1,45 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35% vähem. Üheksa kuu puhaskasum vähenes aastatagusega võrreldes 36% ehk 6,6 miljoni euro pealt 4,2 miljoni euroni.
  • Kvartali kasum enne laenukahjumeid kasvas võrreldes 2019. aasta kolmanda kvartaliga 4% ja ulatus 4,6 miljoni euroni. Eraldised laenukahjumite katteks kasvasid aastatagusega 62% ja olid 3,1 miljonit eurot.
  • Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 21% ja oli 374 miljonit eurot. Hoiuseportfell vähenes aastatagusega võrreldes 3,5%, kvartali lõpuks oli hoiuste maht 362 miljonit eurot.
  • Kolmanda kvartali müügimaht kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 9% ja oli kokku 88,2 miljonit eurot. Toodete lõikes vähenes väikelaenu müük 63% ja autofinantseerimistoodete müük 18%, samas kui järelmaksuvaldkond kasvas 55%. Järelmaksu osakaal kogumüügis oli 74% ehk 65,6 miljonit eurot.
  • Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil enam kui 600 000 aktiivset kliendilepingut ja 3200 kaupmehest koostööpartnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Kolmas kvartal oli väga tempokas ja sündmusterohke ning kindlasti oodatust edukam. Täiendasime aktiivselt oma tooteid ning valmistusime oma esimese krediitkaardi ja mobiilirakenduse turule toomiseks.

Kui teises kvartalis nägime müügimahtude järsku kukkumist, siis kolmanda kvartali müügitulemused üllatasid positiivselt – kasv oli eelmise kvartaliga võrreldes 47%. Kõigi turgude müügimaht kokku ulatus 88,2 miljoni euroni ja see kasvas eelmise aastaga võrreldes 9%. Järelmaksu osakaal kogumüügis oli 74% ehk 65,6 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas järelmaksu tooteliin 55%. Üheks põhjuseks on kindlasti Poola üksus, kes on teinud väga head müügitööd ja alustanud koostööd suure hulga uute järelmaksupartneritega. Kolmandas kvartalis moodustas Poola osakaal kogu järelmaksu müügis 46%.

Väikelaenude tagasihoidlikke mahte mõjutas meie endi otsus olla krediidivõimekuse hindamisel konservatiivsem. Nii autode finantseerimise kui ka väikelaenu müügimahud kahanesid eelmise aastaga võrreldes märkimisväärselt: väikelaenu müük vähenes 2019. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 63% ja autolaenu müük vastavalt 18%. Olime küll krediidivõimekuse hindamisel konservatiivsemad, kuid märgata on ka nõudluse üldist vähenemist.

Suur osa meie klientidest, kes kevadel maksepuhkuse võtsid, eelistas kolmekuulist perioodi, nii jäi kolmandasse kvartalisse ka nende maksepuhkuse järgne uus maksepäev. Hea meel on tõdeda, et 87% nendest klientidest jätkas lepingu teenindamist tavapäraselt. Ka klientide üldist maksedistsipliini võib hetkel pidada väga heaks.

Samuti tegime kolmandas kvartalis ettevalmistusi oma esimese kaarditoote turule toomiseks ja viisime läbi beeta-testimise. Tänaseks turule jõudnud Inpay on Eestis ainulaadse cashback-programmiga makseäpp ja -kaart, millega klient teenib igapäevastelt ostudelt raha tagasi. Kaartide ja maksete turule sisenedes liigume igapäevase ostlemise territooriumile ja näeme suurt potentsiaali silla loomisel meie ulatusliku kaupmeeste võrgustiku ja kliendibaasi vahel.

Mõistagi jättis koroonakriisi mõju jälje meie majandustulemustele, kuid müügimahud on taastunud oodatust kiiremini ja kolmas kvartal lõppes selgelt positiivse noodiga. Samuti ei ole kriis mõjutanud meie tootearenduse ja innovatsiooni võimekust ega vähendanud investeeringute mahtu. Oleme organisatsioonina jätkuvalt kasvule orienteeritud ja usume, et uued tooted aitavad meil taas kasvutempot tõsta.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 30.09.2020

Bilansimaht 449 miljonit eurot
Laenuportfell 374 miljonit eurot
Hoiuseportfell 362 miljonit eurot
Omakapital 52 miljonit eurot
Puhaskasum 4,2 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 11,3%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)


 III kvartal 2020III kvartal 20199 kuud 20209 kuud 2019
Intressitulu10 6949 85431 97426 983
Intressikulu-1 969-1 685-5 910-4 471
Neto intressitulu8 7258 16926 06422 512
     
Teenustasutulu254255811687
Teenustasukulu-546-459-1 548-1 261
Neto teenustasutulu-292-204-737-574
     
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt02730539
Muud põhitegevusega seotud tulud10725469578
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku8 5408 26325 79623 055
     
Personalikulud-2 152-2 001-7 008-5 898
Turunduskulud-301-518-1 001-1 687
Halduskulud-962-1 009-3 061-2 739
Põhivara kulum-606-333-1 627-912
Tegevuskulud kokku-4 021-3 861-12 697-11 236
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja
laenude allahindluse kulu
4 5194 40213 09911 819
     
Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt7606680
Laenude allahindluse kulu-3 070-1 898-9 229-4 845
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu1 5252 5044 5386 974
     
Tulumaks-74-283-350-408
Aruandeperioodi puhaskasum1 4512 2214 1886 566
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist1 4512 2214 1886 566
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse   
Realiseerumata kursivahed-119133-19582
Aruandeperioodi koondkasum1 3322 3543 9936 648
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist1 3322 3543 9936 648


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)


 30/09/202031/12/2019
Varad  
Nõuded keskpankadele22 56383 080
Nõuded krediidiasutustele16 58020 655
Investeeringud võlakirjadesse11 5670
Laenud ja nõuded 374 424338 157
Investeeringud sidusettevõtetesse3 7633 276
Materiaalsed varad864840
Vara kasutusõigus445773
Immateriaalsed varad14 92711 721
Muud finantsvarad8371 692
Muud varad1 095588
Edasilükkunud tulumaksu vara1 9931 985
Varad kokku449 058462 767
   
Kohustised  
Klientide hoiused 361 854377 518
Muud finantskohustised11 27913 545
Muud kohustised2 7122 837
Emiteeritud võlaväärtpaberid4 0104 010
Allutatud võlaväärtpaberid17 55417 537
Kohustised kokku397 409415 447
   
Omakapital  
Aktsiakapital909903
Ülekurss16 08215 908
Kohustuslik reservkapital9088
Muud reservid1 4111 463
Jaotamata kasum33 15728 958
Omakapital kokku51 64947 320
   
Kohustised ja omakapital kokku449 058462 767


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3200 aktiivset koostööpartnerit ja 600 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

Manus


Inbank_Interim_Report_Q3_2020_ET.pdf