Publicēts: 2020-11-04 16:09:08 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 4. decembrī

Riga, 2020-11-04 16:09 CET --  

 

Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 4.decembrī, plkst.15:00.

Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci. Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, līdz 3.decembra darba dienas beigām elektroniski jāiesniedz negatīvs Covid-19 analīžu rezultāts ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2020. gada 2. decembris.

Darba kārtība:

 1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
 2. 2019./2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu;
 3. Lēmuma pieņemšana par 2019./2020. finanšu gada peļņas izlietojumu,
 4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2020./2021. finanšu gadam.
 5. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2020.gada 11.novembrim, nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības biroju Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005 vai iesūtot tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti un balsošanas veidlapa tiks publicēta 2020.gada 20.novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.saftehnika.com, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005. Balsošanai jāizmanto veidlapa publicētā veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2020. gada 3.decembra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.    

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2020. gada 26. novembra dienas beigās.

Akcionāru reģistrēšana un identifikācija, kuri vēlas pieslēgties sapulcei attālināti, notiks sekojošā kārtībā:

 1. Akcionāriem līdz 2020. gada 3. decembra dienas beigām jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formātā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005.
  Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.
   
 2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2020. gada 4. decembra plkst. 13:00.

   
 3. Sapulces dienā no 14:30 līdz 15:00 drošības nolūkos tiks veikta video identifikācija. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulcei 14:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai sapulces vadītājs var salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.

  Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts

   
 4. Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, līdz 3. decembra darba dienas beigām uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com jāiesūta negatīvs Covid-19 analīžu rezultāts ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2020. gada 2. decembris.

Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2020. gada 4. decembrī no plkst. 14:30 līdz plkst. 15:00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.saftehnika.com.

 

AS „SAF Tehnika” valde

 

Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.

 

         Papildu informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu direktore
         zane.jozepa@saftehnika.com
         +371 67046825


Akcionaru sapulces pieteiksanas veidlapa_LV.docx