Paskelbta: 2020-10-30 14:13:03 CET
Orion Asset Management
Visuotinis akcininkų susirinkimas

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ NEEILINĮ VISUOTINĮ IKKB „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

Vilnius, Lietuva, 2020-10-30 14:13 CET -- Valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management”, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Valdymo įmonė), sprendimu bei investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – Bendrovė), stebėtojų tarybos iniciatyva 2020 m. lapkričio 20 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. lapkričio 13 d. ISIN kodas – LT0000990012.

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybėje paskelbtą karantiną ir Lietuvos Respublikoje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir su tuo susijusius apribojimus, prašome Susirinkime dalyvauti ir balsuoti iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.am.orion.lt. Tais atvejais, kai su Susirinkimu susijusius dokumentus ir (ar) informaciją asmenys turi teisę pateikti arba gauti Valdymo įmonės buveinėje, prašytume rinktis dokumentus ir (ar) informaciją pateikti arba gauti kitu nurodytu būdu. Klausimais dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime prašome kreiptis į Valdymo įmonę el. paštu oam@orion.lt.

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomų sprendimų projektai:

 1. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
  • Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST & YOUNG BALTIC".
  • Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis nei 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.
 1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.
  • Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją.
  • Įgalioti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus.
  • Pavesti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui ar kitiems jo įgaliotiems asmenims kreiptis į Lietuvos banką leidimo pakeisti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus.

 

Papildoma informacija suteikiama kreipiantis į Valdymo įmonę:

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: oam@orion.lt

 


OMX_VAS_Pranešimas.pdf
OMX_VAS_Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
OMX_Įstatai_Lyginamoji versija.pdf