Paskelbta: 2020-10-30 08:28:39 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ vykdomo privalomo akcijų išpirkimo

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) atkreipia akcininkų, kurie planuoja dalyvauti arba dalyvauja Bendrovės vykdomame akcijų išpirkime, dėmesį, kad 2020 m. spalio 29 d. Bendrovės akcijos kaina biržoje yra 1,89 EUR, o Bendrovės akcijų išpirkimas vykdomas už kainą, lygią 1,8526 EUR. Be to, Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė, neįvertinus pagal apskaitos standartus privalomai pripažįstamo išperkamų akcijų įsipareigojimo, šių metų rugsėjo pabaigoje siektų 2,15 EUR išleistai akcijai. Todėl Bendrovė akcininkams rekomenduojama įsivertinti ar dalyvavimas Bendrovės vykdomame akcijų išpirkime, jiems yra ekonomiškai pagrįstas ir naudingas.

Primename, kad Bendrovės akcininkai, pateikę pavedimą dėl akcijų išpirkimo, gali jį atšaukti iki 2020 m. lapkričio 9 d. 15:30 val. Bendrovės akcijų išpirkimo pabaiga yra 2020 m. lapkričio 9 d. (imtinai).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas


INVL Baltic Real Estate_akciju ispirkimo taisykles pdf.pdf