Publicēts: 2020-10-23 10:07:28 CEST
Baltic Technology Ventures
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” (reģistrācijas Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2020.gada 4.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” telpās.

Darba kārtība:

  1. Pamatkapitāla palielināšana.
  2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
  3. Grozījumu izdarīšana statūtos.

Attālināta balsošana akcionāru sapulcē

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām akcionārus izmantot tiesības rakstveidā balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā, kā arī ir pieejama akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Lūdzam aizpildītu (latviešu vai angļu valodā) balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@baltictechventures.com; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvija. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt ar notariāli apliecinātu parakstu (ārvalstīs pārkasītajai veidlapai nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātai ar apostille / legalizētai).

Lūdzam ņemt vērā, ka balsojumam jābūt nodotam tādā veidā, kas ļauj sabiedrībai nodrošināt akcionāra (fiziskas vai juridiskas personas) identifikāciju.

Gadījumā, ka akcionārs ir fiziska persona, un balsojumu akcionāra vārdā paraksta akcionāra pārstāvis, balsojumam pievienojams pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties akcionāra vārdā, tā, piemēram, ja akcionāru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā.

Gadījumā, ja akcionārs ir juridiska persona, balsojumam pievienojami dokumenti, kas apliecina akcionāra nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju (piemēram izziņa no komercreģistra, kas nav vecāka par vienu gadu), un dokumenti, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

Visiem balsojumam pievienotajiem dokumentiem ir jābūt latviešu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām. Ārvalstīs izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem nepieciešamības gadījumā jābūt apliecinātiem ar apostille / legalizētiem.

Balsojumam jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese).

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020.gada 3.decembrim.

Akcionāru sapulce

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2020.gada 4.decembrī – no plkst. 9.30 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2020.gada 26.novembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Baltic Technology Ventures” ārkārtas akcionāru sapulcē 2020.gada 4.decembrī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (nerezidentiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurš ir derīgs ieceļošanai Latvijā);
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (nerezidentiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurš ir derīgs ieceļošanai Latvijā), likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, pilnvarotajām personām jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska un pienācīgi noformēta pilnvara un likumisko pārstāvju, kas parakstīja pilnvaru, pilnvarojumu apliecinoši dokumenti.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2020.gada 2.novembra līdz 2020.gada 3.decembrim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 1-5, akciju sabiedrībā “Baltic Technology Ventures”, iepriekš piesakot vizīti pa tālruni: +371 67783611, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Valdes loceklis                                                                                    G.Zolotarev

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


BTV-Pamatkapitala-palielinasanas-noteikumi-2.pdf
BTV_Balsojuma-veidlapa-2.docx
BTV_Lemumu_projekti_2020_LV-2.pdf