Publicēts: 2020-10-23 12:30:00 CEST
Moda Kapitāls
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Obligāciju nosacījumu grozīšana

AS Moda Kapitāls (“Emitents”), izmantojot obligāciju emisijas noteikumu 6.6. sadaļā minētās tiesības, uzsāk emisijas nosacījumu grozīšanas procedūru.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Latvijas ekonomikā, ko būtiski negatīvā veidā ietekmēja koronavīruss Covid-19, Emitents piedāvā obligacionāriem grozīt šādus obligāciju raksturlielumus:

  1. Pamatsummas dzēšanas termiņš tiek mainīts uz 2025. gada 15. novembri;
  2. Kupona (procentu) likme vairs nebūs atkarīga no pašu kapitāla īpatsvara bilancē un tiek mainīta uz šādiem lielumiem:
    1. 8% laika periodam no 16.11.2020. līdz 15.11.2021.
    2. 9% laika periodam no 16.11.2021. līdz 15.11.2022.
    3. 10% laika periodam no 16.11.2022. līdz 15.11.2023.
    4. 13% laika periodam no 16.11.2023. līdz 15.11.2025.

Papildus Emitents piedāvā grozīt obligāciju emisijas noteikumu 6.5. punktu “Pirmstermiņa dzēšana”, papildinot to ar obligacionāru tiesībām prasīt obligāciju pirmstermiņa dzēšanu gadījumā, ja emitenta revidētā gada pārskatā sākot ar 2020. gadu bilancē tiek uzrādīts  pašu kapitāls mazāks par 100000 EUR un ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc revidētā gada pārskata Emitenta akcionāri nepalielina to līdz vismaz 150000 EUR apmēram.

Atbilstoši obligāciju emisijas noteikumu nosacījumiem obligacionāriem ir jāiesniedz parakstītas anketas ar to lēmumu Emitentam līdz 2020. gada 6. novembrim, iesniedzot to Emitentam klātienē vai nosūtot ierakstītu vēstuli uz Emitenta biroja adresi: Ganību dambis 40A-34, Rīga, LV 1005.

Obligacionāru, kuriem ir tiesības balsot par grozījumiem, saraksts tiek fiksēts uz 2020. gada 30. oktobri.

Grozījumi stājas spēkā, ja Obligacionāri, kuriem pieder vismaz 2/3 (divas trešdaļas) atlikušo Obligāciju (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām personām (meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes un padomes locekļiem vai darbiniekiem), ir nobalsojuši par piedāvāto grozījumu atbalstīšanu. Obligācijas, kas pieder Emitentam un/vai tā saistītajām personām (meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes un padomes locekļiem vai darbiniekiem), nevar tikt izmantotas, lai piedalītos balsošanas procedūrā.

Emitents saskaitīs saņemtos balsojumus un paziņos balsošanas rezultātus Obligacionāriem vienas Darba dienas laikā pēc anketu iesniegšanas gala termiņa, publicējot par to attiecīgu paziņojumu.

Pielikumā ir balsošanas anketa un emisijas noteikumu grozījumi.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls izpilddirektors
         Epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +371 67344234


Moda Kapitals - balsosanas anketa.docx
Moda kapitals - grozijumi.pdf