Publicēts: 2020-10-20 08:51:48 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Akcionāru sapulces sasaukšana

Ārkārtējās akcionāru sapulces sasaukšana 2020.gada 20.novembrī

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” (vienotais reģ.Nr.LV400032867412) Valde paziņo, ka 2020.gada 20.novembrī pulkstens 12.00, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D notiks akcionāru pilnsapulce.

Dienas kārtībā:

1.Valdes ziņojums par parādiem AS “Nasdag Riga”.

2. Finanšu līdzekļu piesaiste no akcionāriem AS “Nasdag Riga” samaksai.

 

Akcionāru reģistrēšanās pilnsapulces dienā – 2020.gada 20.novembrī no 11.00 līdz 12.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS “VEF Radiotehnika RRR” ārkārtējā akcionāru pilnsapulcē ir 2020.gada 11.novembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” ārkārtējā akcionāru pilnsapulcē 2020.gada 20.novembrī.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi: vefrrr@latnet.lv vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Kurzemes prospekts 3D, Rīga, LV-1067. Balsošanai jāizmanto publicētā balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2020. gada 19.novembra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS “VEF Radiotehnika RRR” interneta majas lapā www.rrr.lv oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un Akciju Sabiedrības „Nasdaq Riga” internet mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var iepazīties ar pilnsapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sākot ar 2020.gada 9.novembri darba dienās no pulksten 10.00 līdz 13.00, A/S ’VEF Radiotehnika RRR” grāmatvedībā, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, tālrunis 67852054, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Rīgā, Kurzemes pr.3D A/S”VEF Radiotehnika RRR”.

 


Balsojuma_veidlapa_2020-11.docx
2020-11-20_Pilnvarojuma_veidl_LV OMX,ORICGS.pdf
2020-11-20_Pilnvarojuma_veidl_LV OMX,ORICGS.doc