Avaldatud: 2020-10-16 08:55:00 CEST
Baltika
Juhatuse vahearuanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, KOLMAS KVARTAL JA 9 KUUD 2020


Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 516 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 241 tuhat eurot. Kvartali tulemused on paranenud 725 tuhande euro võrra aastate võrdluses seoses Baltika Grupi tugeva fookusega püsikulude vähendamiseks, mille tulemusena vähenesid turustus- ja üldhalduskulud 2 243 tuhande euro võrra.

Grupi kolmanda kvartali müügitulu oli 5 658 tuhat eurot, vähenedes 42% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük vähenes kolmandas kvartalis 41% ja e-poe müük 23%. Peamine põhjus müükide languses on strateegiline otsus lõpetada brändide Mosaic ja Bastion tegevus. Suurima brändi Montoni jaemüügitulu vähenes samal perioodil 7%. Äriklientide müük langes 84%, mis on seotud strateegilise otsusega väljuda sellest müügikanalist.

Kvartali brutokasum oli 2 884 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 36% ehk 1 600 tuhande euro võrra (3 kv 2019: 4 484 tuhat eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 51,0%, mis on 5,1 protsendipunkti võrra kõrgem eelmise aasta kolmanda kvartali marginaalist (3 kv 2019: 45,9%). Brutokasumi vähenemine on tingitud müügitulu vähenemisest. Brutomarginaali kasv on tingitud sellest et Baltika Grupp müüs suuremas proportsioonis täishinnaga uusi tooteid ja vähem allahindluses tooteid.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid kolmandas kvartalis 3 088 tuhat eurot, vähenedes 42% ehk 2 243 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üle 60% vähenenud kuludest on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Need ei vähenenud mitte ainult seoses poodide vähenemisega vaid ka kuludest poe kohta ja turu kontori ja tugiteenuste kuludest. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist, mille tulemusena on peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenenud 829 tuhande euro võrra. Kooskõlas restruktureerimisplaaniga on Baltika Grupi peakontori töötajate arv kvartaliga vähenenud 19 inimese võrra.

Brutokasum 9 kuu 2020 kokkuvõttes oli 7 454 tuhat eurot, eelmise aasta sama perioodi summa oli 14 665 (vähenemine 49%) ja suurim vähenemine oli teises kvartalis kui enamus poed olid osa perioodist suletud seoses COVID-19 pandeemiaga.  Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid 9 kuu kokkuvõttes 11,604 tuhat eurot, vähenedes 31% ehk 5 267 tuhat eurot, millest 45% tuli teisest kvartalist kui enamus poed olid mingi perioodi suletud seoses COVID-19 levikuga ja 43% tuli kolmandast kvartalist, kus see on restruktureerimisplaani tulemus. Muu äritulu oli kolmes kvartalis kokku summas 5 760 tuhat eurot, mis on peamiselt seotud 4 585 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramisega. Koos finantskuludega summas 635 tuhat eurot on 9 kuu puhaskasum summas 975 tuhat eurot (eelmise aasta sama perioodi võrreldav summa oli 3 300 tuhat eurot).

Seisuga 30 september 2020 on Baltika Grupp seoses KJK Fund Sicav-SIF’ilt, läbi oma valdusettevõtte,  saadud laenule summas 2 550 tuhat eurot ja kõikidele kulu kokkuhoidudele, saavutanud finantsilise stabiilsuse 1 085 tuhande euroga raha ja raha ekvivalentidena, kasutamata panga arvelduskrediiti (3 000 tuhat eurose limiidiga), mis lubab planeerida ja liikuda edasi strateegilise muutusega. Alates 2021. aasta teisest poolaastast jätkab Baltika üksnes ühe naisterõivaste brändiga. Uuendamaks brändi ning ehitamaks üles täiesti uut poekontseptsiooni, on Baltika alustanud koostööd rahvusvahelise agentuuriga. Uuest kontseptsioonist lähtuvat esimest kauplust testitakse 2021. aasta teisel poolaastal Tallinnas.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 30.09.202031.12.2019
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid1 085264
Nõuded ostjatele ja muud nõuded180621
Varud5 3557 644
Müügiootel põhivara028
Käibevara kokku6 6208 557
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara281281
Muu pikaajaline vara264222
Materiaalne põhivara1 2911 683
Vara kasutusõigus10 39116 040
Immateriaalne põhivara548536
Põhivara kokku12 77518 762
VARA KOKKU19 39527 319
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused1481 731
Rendikohustis3 3715 383
Võlad hankijatele ja muud kohustused3 3834 118
Lühiajalised kohustused kokku6 90211 232
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused4 052488
Rendikohustis7 48812 396
Pikaajalised kohustused kokku11 54012 884
KOHUSTUSED KOKKU                                        18 44226 116
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses5 4085 408
Reservid8204 045
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)-6 250-341
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)975-5 909
OMAKAPITAL KOKKU9533 203
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU19 39527 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 3 kv 20203 kv 20199k 20209k 2019
     
     
Müügitulu5 6589 75815 50229 491
Müüdud kaupade kulu-2 774-5 274-8 048-14 826
Brutokasum2 884 4 4847 45414 665
     
Turustuskulud-2 653-4 788-9 659-14 843
Üldhalduskulud- 435-543-1 945-2 028
Muud äritulud (-kulud)-118-735 760-24
Ärikasum (-kahjum)-322-9201 610-2 230
     
Finantskulud-194-321-635-1 070
Kasum (-kahjum) enne maksustamist-516-1 241975-3 300
     
Tulumaks0000
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-516-1 241975-3 300
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)-516-1 241975-3 300
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0.01-0,040,02-0,11
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,01-0,040,02-0,11Flavio Perini
Juhatuseliige, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com

Manus


Baltika_Vahearuanne_3Q_2020.pdf