Publicēts: 2020-10-08 15:07:09 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem.

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2020.-30.09.2020. sastāda  503 358 EUR un ir samazinājies par 27,3% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 46 473 EUR.

  Rādītāja nosaukums 30.09.2020. 30.09.2019.
    EUR EUR
1. Neto apgrozījums 503 358 692 597
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (326 715) (483 943)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 176 643 208 654
4. Pārdošanas izmaksas (177 444) (185 691)
5. Administrācijas izmaksas (55 316) (59 283)
6. Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi 19 523 36 319
7. Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas (9 879) (10 649)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (46 473) (10 650)
9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi (46 473) (10 650)
10. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu -0,010 -0,002
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma -1,18 -1,16

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs
tālr. 67272790
e-pasts: info@rigagold.lv

 


AS_RJR_parskats_30_09_2020_lv.pdf