Paskelbta: 2020-10-06 19:10:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ pranešimas apie Stabilizavimo vykdymą

„Ignitis grupė“, pirmaujanti energetikos bendrovė Baltijos regione, ryšium su jos 2020 m. spalio 2 d. pranešimu, kad buvo sėkmingai užpildyta IPO paraiškų knyga ir nustatyta jos vykdomo pirminio „Ignitis Grupės“ paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, atitinkančių Akcijas (toliau – TDP, ir kartu su Akcijomis – Siūlomi vertybiniai popieriai), viešo siūlymo (toliau – IPO arba Siūlymas) Galutinė siūlymo kaina. Vienas TDP atitiks vieną Akciją.

„Swedbank“ AB („Swedbank“), bendradarbiaudama su „Kepler Cheuvreux“ („Kepler“), kaip stabilizavimo vykdytojas („Stabilizavimo vykdytojas“), ryšium su Siūlymu turės teisę įsigyti Akcijų ir (arba) TDP („Vertybinių popierių“) bendrai neviršijant 10 procentų Siūlymo akcijų skaičiaus (t.y. 10 procentų, skaičiuojant nuo 6 319 389 Siūlomų akcijų skaičiaus) ir 10 procentų Siūlymo TDP skaičiaus (t.y. 10 procentų, skaičiuojant nuo 13 680 611 Siūlymo TDP), siekdamas stabilizuoti Vertybinių popierių rinkos kainą aukštesniame lygyje nei tas, kuris vyrautų kitu atveju. Vertybinių popierių įsigijimui, kaip stabilizavimo sandoriams, bus taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1052 nuostatos. Vertybinių popierių pirkimo sandoriai gali būti vykdomi tik laikotarpiu, prasidedančiu prekybos Akcijomis „Nasdaq Vilnius“ ir prekybos TDP Londono vertybinių popierių biržoje pirmąją dieną ir pasibaigiančiu 30 dienų nuo šios dienos („Stabilizavimo laikotarpis“). Vertybinių popierių pirkimo sandoriai gali būti vykdomi tik už kainą, neviršijančią Galutinės siūlymo kainos. Tačiau nebus reikalaujama, kad Stabilizavimo vykdytojas atliktų kokius nors stabilizavimo veiksmus. Jei Stabilizavimo vykdytojas imtųsi tokių veiksmų, jie gali būti nutraukti bet kuriuo metu, bet ne vėliau kaip iki Stabilizavimo laikotarpio pabaigos. Negarantuojama, kad tokie stabilizavimo veiksmai, jei jų bus imtasi, duos laukiamų rezultatų. Stabilizavimo vykdytojas, ryšium pirmiau išdėstytais klausimais, veiks kaip savarankiškas asmuo, o ne kokio nors kito asmens, įskaitant kitus platinimo agentus, vardu. Daugiau informacijos apie Stabilizavimo veiksmus rasite 2020 m. spalio 21 d. Prospekte, kurį Bendrovė parengė vykdydama IPO.

Praktinius stabilizavimo veiksmus vykdys „Swedbank“ bendradarbiaudamas su „Kepler“ toliau aprašytu būdu:

Jei per 30 kalendorinių dienų po įtraukimo į biržos prekybos sąrašą Akcijų kaina antrinėje rinkoje nukris žemiau Galutinės siūlymo kainos, Stabilizavimo vykdytojas gali rinkoje įsigyti akcijų ir (arba) TDP, taip palaikydamas Vertybinių popierių kainą. Stabilizavimo vykdytojas svarstys galimybę pirkti Akcijas ir/ar TDP šiomis dalimis:

  • Akcijos, listinguojamos „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje, įsigyjamos per „Swedbank“.
  • 144A TDP, listinguojami Londono vertybinių popierių biržos tarptautinių pavedimų sąraše, įsigyjami per „Kepler“.
  • Regulation S TDP, listinguojami Londono vertybinių popierių biržos tarptautinių pavedimų sąraše, įsigyjami per „Kepler“.

Numatoma, kad Stabilizavimo laikotarpis prasidės maždaug nuo spalio 7 d. ir baigsis maždaug lapkričio 5 d.

Per vieną savaitę po Stabilizavimo laikotarpio pabaigos Stabilizavimo vykdytojas „Nasdaq Vilnius“ ir Londono vertybinių popierių biržose paskelbs skelbimą, priskirtą Bendrovės simboliui, nurodydamas, ar jis ėmėsi kokių nors stabilizavimo veiksmų, įskaitant visą įsigytų akcijų ir (arba) PDK skaičių, stabilizavimo veiksmų pradžios datą ir paskutinę dieną, kai buvo vykdyti stabilizavimo veiksmai, taip pat kainų intervalą, kuriame buvo vykdyti stabilizavimo veiksmai kiekvieną stabilizavimo operacijų dieną. Bet kokie stabilizavimo veiksmai bus vykdomi pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą ir EB Komisijos reglamentą 2273/2003, taip pat pagal Reglamentą dėl piktnaudžiavimo rinka ir Komisijos Deleguotąjį reglamentą (ES), kuriuo Reglamentas dėl piktnaudžiavimo rinka papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms taikomomis sąlygomis.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente. 

Priedas


Pranešimas apie Stabilizavimo vykdymą.pdf