Paskelbta: 2020-10-05 16:04:15 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo padidinimo ir naujos įstatų redakcijos įregistravimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. spalio 5 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija, kuria be kitų pakeitimų buvo padidintas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis. Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) rugsėjo 16 d. įsakyme (toliau – Įsakymas), apie kurį skelbta šių metų rugsėjo 16 d., buvo numatyta, kad, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma ir pavesta Bendrovės valdybai nuspręsti dėl Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio sumos.

Atsižvelgdama į tai bei į 2020 m. rugsėjo 18 d. Finansų ministerijos įsakymo 1 punktą, kuriuo pakeistas Įsakymo punktas dėl įstatinio kapitalo sumos, numatant, kad Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas papildomais įnašais iki 466 730 561,99 EUR, išleidžiant iki 20 901 503 naujų paprastųjų vardinių akcijų (apie šį Finansų ministerijos įsakymą viešai skelbta Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo prospekte), ir įvertinusi investuotojų pateiktų užsakymų akcijoms įsigyti struktūrą ir kitus su viešu siūlymu susijusius veiksmus, Bendrovės valdyba spalio 1  d. priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės įstatuose nurodomą įstatinio kapitalo dydį į 1 658 756 293,81 Eur (vieną milijardą šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt šešis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt tris eurus ir aštuoniasdešimt vieną euro centą) bei akcijų skaičių į 74 283 757 (septyniasdešimt keturis milijonus du šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynias šimtus penkiasdešimt septynias).

Kaip skelbta anksčiau, per akcijoms pasirašyti skirtą laiką Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo metu su konkrečiais investuotojais pasirašytų akcijų skaičius yra 20 000 000 (dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų, kurios kiekvienos nominali vertė yra 22,33 EUR, o emisijos kaina yra 22,50 EUR.

Nauja Bendrovės įstatų redakcija pridedama.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas

arturas.ketlerius@ignitis.lt

Priedas


Ignitis grupe istatai_20201005.pdf