Paskelbta: 2020-09-29 06:00:00 CEST
Ignitis grupė
Kita informacija

Detalizuota informacija apie buvusiems ESO ir „Ignitis gamybos“ smulkiesiems akcininkams taikomą pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė sulaukė buvusių smulkiųjų AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir AB „Ignitis gamybos“ (GEN) akcininkų klausimų dėl pirmumo teisės įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų. Siekdama užtikrinti, kad visi buvę smulkieji akcininkai būtų vienodai informuoti, Bendrovė skelbia detalizuotą informaciją apie pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų.

Žemiau pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie šį procesą.

Aš esu buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkusis akcininkas, kuris turi pirmumo teisę į „Ignitis grupės“ akcijas. Kaip galiu investuoti IPO metu?

Pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų IPO metu turi tie investuotojai, kurie:

 • 2020 metų kovo 17 d. turėjo ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcijų ir jas pardavė oficialių siūlymų, vykusių 2020 m. balandžio 3–22 d., metu,
 • bei akcijų alokavimo metu nėra apskundę ir/ar nedalyvauja jokiame teisminiame ginče dėl akcijų kainos, privalomo akcijų išpirkimo arba IPO.

Tokie investuotojai gali pateikti pavedimus įsigyti akcijų atlikdami tas pačias procedūras, kaip ir kiti investuotojai (per bet kurią finansų įstaigą, įskaitant Swedbank, SEB, LHV, Šiaulių bankas, Citadele ir kt.), jiems nereikia pateikti papildomos informacijos. Bendrovė identifikuos tokius investuotojus remdamasi jų asmens kodais (juridinių asmenų atveju – registracijos kodais).

Daugiau detalių, susijusių su akcijų alokavimu buvusiems smulkiesiems ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcininkams yra pateikta prospekto, su kuriuo galite susipažinti www.ignitisgrupe.lt/lt/ipo-lt, 17-ame skyriuje bei toliau pateiktuose atsakymuose į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kokia yra garantuotos alokacijos buvusiems ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiesiems akcininkams suma?

Konkrečią jūsų garantuotos alokacijos sumą galite apskaičiuoti tokiu būdu: sudėkite oficialaus siūlymo akcijų supirkimo kainą ir už vieną akciją 2020 metais už 2019-uosius finansinius metus išmokėtų dividendų dydį, o gautą sumą padauginkite iš jūsų akcijų, parduotų „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu, skaičiaus (toliau – Garantuojama alokacijos suma).

Bendra Garantuojamos alokacijos sumos apskaičiavimo formulė:

Buvusiam ESO akcininkui:   Buvusiam „Ignitis gamybos“ akcininkui:
(0,880 EUR + 0,076 EUR) x ESO akcijų skaičius, turėtas 2020 m. kovo 17 d. ir „Ignitis grupei“ parduotas oficialaus siūlymo metu   (0,640 EUR + 0,056 EUR) x „Ignitis gamybos“ akcijų skaičius, turėtas 2020 m. kovo 17 d. ir „Ignitis grupei“ parduotas oficialaus siūlymo metu

Kaip man, buvusiam ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui, pateikti pavedimą įsigyti akcijų, kad galėčiau pilnai pasinaudoti pirmumo teise įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už visą sumą, gautą „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu pardavus ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcijas?

Kaip numatyta prospekte, buvusiem ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiesiems akcininkams suteikiama pirmumo teisė įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už visą sumą, gautą pardavus ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu, tačiau toks investuotojas, siekdamas pasinaudoti šia teise, turi tinkamai, prospekte nustatytomis sąlygomis ir tvarka, pateikti pavedimą.

Pateikiant pavedimą įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų, buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkusis akcininkas, kaip ir bet kuris kitas mažmenos investuotojas, turi nurodyti norimą įsigyti didžiausią akcijų kiekį. Svarbu atkreipti dėmesį, kad visi mažmenos investuotojai pavedimus įsigyti akcijų turi teikti už siūlymo kainos intervalo ribos didžiausią vertę (28 EUR). Galutinė „Ignitis grupės“ akcijų siūlymo kaina šiuo metu nėra žinoma, ji bus paskelbta tik Galutinės kainos nustatymo dieną (2020 m. spalio 2 d.) ir gali būti 22,5–28 EUR intervalo ribose.

Atitinkamai, teikiant pavedimą reikėtų tinkamai įvertinti žemiau pateikiamas lėšų sąskaitoje rezervavimo ir akcijų alokavimo taisykles. Piniginių lėšų sąskaitoje rezervavimas ir akcijų alokavimas vyks tokia tvarka:

 1. Piniginių lėšų sąskaitoje rezervavimas. Prieš pateikdamas pavedimą įsigyti akcijų, banko sąskaitoje turite turėti tokią pinigų sumą , kuri gaunama pavedime nurodytą akcijų skaičių padauginus iš 28 EUR (Siūlymo kainos intervalo ribos aukščiausia vertė). Ši suma ir bus rezervuojama jūsų banko sąskaitoje.
 2.  Pagal Garantuojamą alokacijos sumą akcijų skaičiaus apskaičiavimas. Paskelbus Galutinę siūlymo kainą, pagal Garantuojamą alokacijos sumą akcijų skaičius bus apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Buvusiam ESO smulkiajam akcininkui = Garantuota alokacijos suma / Galutinė siūlymo kaina.
Buvusiam „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui = Garantuota alokacijos suma / Galutinė siūlymo kaina.

 1. Akcijų alokavimas. Jei pavedime nurodytas didžiausias norimas įsigyti akcijų skaičius yra:
 1. mažesnis ar lygus ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui pagal Garantuojamą alokacijos sumą apskaičiuotam akcijų skaičiui, tai jam bus alokuotas visas jo pavedime nurodytas norimas įsigyti akcijų skaičius. Šiuo atveju investuotojui alokuojamų akcijų skaičius gali būti  mažesnis nei jam, kaip ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui, pagal Garantuojamą alokacijos sumą apskaičiuotas akcijų skaičius;
 2. didesnis nei ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui pagal Garantuojamą alokacijos sumą apskaičiuotas akcijų skaičius, tai jam bus alokuotas visas pagal Garantuojamą alokacijos sumą apskaičiuotas akcijų skaičius. Norimų įsigyti akcijų skaičiaus ir pagal Garantuojamą alokacijos sumą apskaičiuoto akcijų skaičiaus skirtumas bus alokuojamas pagal bendras prospekte nustatytas taisykles, taikomas visiems mažmenos investuotojams. Šiuo atveju investuotojui alokuojamų akcijų skaičius gali būti mažesnis nei jo pavedime nurodytas norimas įsigyti  „Ignitis grupės“ akcijų skaičius.
 1. Galutinės mokėtinos sumos už įsigyjamas „Ignitis grupė“ akcijas apskaičiavimas ir nurašymas. Nustačius kiekvienam investuotojui alokuotų akcijų skaičių, pagal Galutinę siūlymo kainą bus apskaičiuojama investuotojo mokama suma. Ši suma bus apskaičiuojama visą investuotojui alokuotą akcijų skaičių padauginant iš Galutinės siūlymo kainos.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad akcijų alokavimo proceso metu investuotojui gali būti alokuojama akcijų bet kuriuo atveju ne daugiau, nei jo pavedime nurodytas didžiausias norimas įsigyti akcijų skaičius. Jūs turite įsivertinti aukščiau pateiktą informaciją ir savo asmenines aplinkybes ir pavedime nurodyti tokį akcijų skaičių, kurį bet kuriuo atveju pageidaujate įsigyti.

PAVYZDŽIAI

Tik iliustraciniais tikslais pateikiame du pavyzdžius, kaip visas akcijų alokavimo procesas vyktų esant toliau nurodytoms prielaidoms.

Tarkime, buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcininkas, pardavęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcijas oficialaus siūlymo metu, gavo 2 800 EUR.

Jei teikdamas pavedimą buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkusis akcininkas norimą įsigyti „Ignitis grupė“ akcijų skaičių apskaičiuoja pagal Siūlymo kainos intervalo ribos žemiausią vertę 22,50 EUR, tuomet atitinkamai būtų:

 • Pavedimo nurodytas didžiausias norimas įsigyti akcijų skaičius – 124 vnt. akcijos (2 800 EUR / 22,50 EUR);
 • Sąskaitoje rezervuojama piniginių lėšų suma pavedimo pateikimo momentu – 3 472 EUR (124 vnt. akcijos x 28 EUR);

Jeigu Galutinė siūlymo kaina būtų nustatyta, pavyzdžiui, 25 EUR už vieną akciją, tai tokiam buvusiam ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui būtų atitinkamai alokuojama:

 • 112 vnt. akcijų kaip garantuotai alokuojama suma buvusiam ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui (2 800 EUR / 25 EUR);
 • 12 vnt. akcijų (124 vnt. akcijos minus 112 akcijų) kaip garantuotai alokuojama suma mažmenos investuotojui (garantuojama alokacija mažmenos investuotojui yra 100 vnt. akcijų);
 • Lėšų suma, kuri būtų nurašyta iš banko sąskaitos – 3 100 EUR (25 EUR x 124 vnt. akcijos) už įsigytas 124 vnt. akcijų;
 • Suma banko sąskaitoje, nuo kurios būtų panaikinamas disponavimo apribojimas – 372 EUR (3 472 EUR – 3 100 EUR).

Šiuo atveju, buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkusis akcininkas pasinaudojo visa jam suteikta Garantuojama alokacijos suma ir įsigijo papildomai akcijų, skirdamas daugiau lėšų nei buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcininkas buvo gavęs, pardavęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ akcijas oficialaus siūlymo metu.

Jei teikdamas pavedimą buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkusis akcininkas norimą įsigyti „Ignitis grupė“ akcijų skaičių apskaičiuoja pagal Siūlymo kainos intervalo ribos didžiausią vertę 28 EUR, tuomet atitinkamai būtų:

 • Pavedimo nurodytas didžiausias norimas įsigyti akcijų skaičius – 100 vnt. akcijų (2 800 EUR / 28,00 EUR);
 • Sąskaitoje rezervuojama piniginių lėšų suma pavedimo pateikimo momentu – 2 800 EUR (100 vnt. akcijų x 28 EUR);

Jeigu Galutinė siūlymo kaina būtų nustatyta, pavyzdžiui, 25 EUR už vieną akciją, tai tokiam buvusiam ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui būtų atitinkamai alokuojama:

 • 100 akcijų kaip garantuotai alokuojama suma buvusiam ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkiajam akcininkui (2 500 EUR / 25 EUR);
 • Lėšų suma, kuri būtų nurašyta iš banko sąskaitos – 2 500 EUR (25 EUR x 100 vnt. akcijos) už įsigytas 100 vnt. akcijų.
 • Suma banko sąskaitoje, nuo kurios būtų panaikinamas disponavimo apribojimas – 300 EUR (2 800 EUR minus 2 500 EUR).

Šiuo atveju, buvęs ESO ir/arba „Ignitis gamybos“ smulkusis akcininkas nepasinaudojo visa jam suteikta Garantuojama alokacijos suma.