Paskelbta: 2020-09-16 16:10:57 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Finansų ministerijos priimto sprendimo padidinti AB „Ignitis grupė“ įstatinį kapitalą bei kreiptis dėl finansinių priemonių listingavimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad jos vienintelio akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) 2020 m. rugsėjo 16 d. priėmė įsakymą „Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo didinimo ir Finansų ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-226 „Dėl UAB „Ignitis grupė“ pertvarkymo į akcinę bendrovę“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas). Įsakymas priimtas atsižvelgiant, be kita to, ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 231 „Dėl sutikimo pertvarkyti UAB „Ignitis grupė“ ir padidinti įstatinį kapitalą“.

Įsakymu numatyta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą išleidžiant iki 27 141 878 paprastųjų vardinių akcijų, kurios kiekvienos nominalioji vertė siekia 22,33 euro (dvidešimt du eurai trisdešimt trys centai). Vardinės akcijos būtų platinamos kaip akcijos ir kaip bendrieji depozitoriumo pakvitavimai (angl. global depository receipts). Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma.

Taip pat įsakymu nuspręsta kreiptis dėl visų Bendrovės akcijų įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir prekybos AB Nasdaq Vilnius ir bendrųjų depozitoriumo pakvitavimų įtraukimo į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros institucijos Oficialųjį sąrašą (angl. Official List of the United Kingdom Financial Conduct Authority) ir prekybos Londono vertybinių popierių biržoje (angl. London Stock Exchange).

Bendrovės valdybai įsakymu pavesta nustatyti galutinę naujai išleidžiamų akcijų (platinamų kaip akcijos ir bendrieji depozitoriumo pakvitavimai) pasirašymo (emisijos) kainą ir galutinį konkretiems investuotojams pateikiamų ir su jais pasirašomų akcijų kiekį (skaičių), nuspręsti dėl Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio sumos, jei bus išplatinta ir pasirašyta mažiau naujai išleidžiamų akcijų, negu nurodyta Įsakyme.

Įsakymu taip pat buvo priimti sprendimai dėl Bendrovės įstatų pakeitimų, kurie matomi pridedamame įstatų lyginamajame variante.

Čia paminėti vertybiniai popieriai nebuvo ir nebus registruoti pagal JAV 1933 m. vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (angl. the US Securities Act of 1933, as amended) (toliau – JAV vertybinių popierių įstatymas) ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Valstijose, išskyrus atvejus, kai sandoriui taikoma išimtis arba jam netaikomas JAV vertybinių popierių įstatymas. Čia nurodyti vertybiniai popieriai nebus viešai siūlomi Jungtinėse Valstijose.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Priedas


Ignitis grupe istatai_lyginamasis.pdf