Paskelbta: 2020-09-15 09:37:06 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Finansų ministerijos sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį išmokėjimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 15 d. gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) sprendimą, kuriuo Finansų ministerija priėmė sprendimą skirti 42 mln. eurų 2020 metų pirmojo pusmečio paskirstytinojo pelno dividendams už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., išmokėti ir patvirtino Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.

Kaip Bendrovė skelbė 2020 m. rugsėjo 4 d., pagal atnaujintą AB „Ignitis grupė“ dividendų politiką, Bendrovė už 2020 finansinius metus dividendams skirs 85 mln. eurų. Už paskesnius finansinius metus bus skiriama ne mažiau kaip 3 procentais didesnė suma nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt