Avaldatud: 2020-08-31 10:42:20 CEST
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2020 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2020. aasta teises kvartalis müüdi 0,7 hektariline kinnistu hinnaga 65 000 eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2020 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020. aasta esimese poolaasta puhaskahjum -10 569 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00235 eurot.

Seisuga 30.06.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 133 350 eurot. Ühingu omakapital oli 2 132 892 eurot, mis moodustas 99,98% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.06.202031.12.2019
Raha155 438150 007
Nõuded ja ettemaksud2 5067 381
Käibevara kokku157 944157 388
Kinnisvarainvesteeringud1 975 4062 036 000
Põhivara kokku1 975 4062 036 000
AKTIVA KOKKU2 133 3502 193 388
Võlad ja ettemaksed45849 927
Lühiajalised kohustused kokku45849 927
Kohustused kokku45849 927
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-679 726-699 157
Omakapital kokku                              2 132 8922 143 461
PASSIVA KOKKU2 133 3502 193 388

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2020 6 kuud2019 6 kuud
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist4 4050
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-6 335-7 311
Brutokahjum1 930-7 311
Üldhalduskulud-8 646-8 804
Ärikahjum-10 576-16 115
Neto finantstulu (-kulu)73
PERIOODI PUHASKAHJUM-10 569-16 112
PERIOODI KOONDKAHJUM-10 569-16 112

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200

Manus


2020 II kv vahearuanne EST.pdf