Paskelbta: 2020-08-25 08:55:00 CEST
AB „Grigeo“
Pusmečio informacija

AB „Grigeo“ 2020 metų 1-6 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Per šešis 2020 m. mėnesius įmonių grupė (toliau - Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“ bei SIA „Grigeo Recycling“, pasiekė 65,1 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 5,7 mln. EUR arba 8 proc. mažiau nei per 2019 m. šešis mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 6,3 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, tai yra 0,27 mln. EUR daugiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2019 m. šešiais mėnesiais padidėjo 0,6 mln. EUR ir siekė 12,3 mln. EUR.

Per šešis 2020 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau - Bendrovė) pardavimai siekė 32,4 mln. EUR ir tai yra 0,3 mln. EUR mažiau nei per 2019 m. šešis mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 4,3 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą,  o EBITDA rodiklis pasiekė 7,1 mln. EUR ir, palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 3,1 mln. EUR.

2019 m. Bendrovės ikimokestinį pelną lėmė gofruotojo kartono verslo perkėlimas į dukterinę įmonę UAB „Grigeo Packaging“ (detalesnė informacija atskleista 2019-01-03 pranešime apie esminį įvykį).

Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2020 m. 1-6  mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai


GRI2020yIh interim report LT.pdf
GRI2020yIh atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf