Paskelbta: 2020-08-18 13:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. rugpjūčio 18 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2020 m. rugpjūčio 18 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo mažinimo.

1.1   „Sumažinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą nuo 110 505 193,97 EUR (vieno šimto dešimt milijonų penkių šimtų penkių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt trijų eurų, 97 euro centų) iki 110 315 009,65 EUR (vieno šimto dešimt milijonų trijų šimtų penkiolikos tūkstančių devynių eurų, 65 euro centų) anuliuojant ir paskelbiant negaliojančiomis AB „Klaipėdos nafta“ nuosavybės teise priklausančias 655 808 vnt. (šešis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus aštuonis) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (29 euro centai), ISIN kodas LT0000111650.

1.2   Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - anuliuoti AB „Klaipėdos nafta“ įsigytas savo akcijas.

1.3   Sumažinti AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. nepaskirstytą audituotą pelną 77 081,66 EUR (septyniasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniasdešimt vienu euru, 66 euro centais). Nepaskirstytas pelnas sumažinamas skirtumu tarp 2019 m. sausio 2 d AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo metu įsigytų akcijų ir nominalios pasirašytų akcijų verčių arba 0,12 EUR (dvylika euro centų) per kiekvieną įsigytą ir neperleistą akciją.

1.4   Nustatyti, kad 1 punkte numatyti sprendimai įsigalioja po to, kai Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduos leidimą AB „Klaipėdos nafta“ mažinti įstatinį kapitalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 2 p.“


2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo.

2.1   „Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama).

2.2    Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Klaipėdos nafta“ vadovą pasirašyti naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.

2.3   Nustatyti, kad 2 punkte numatyti sprendimai įsigalioja po to, kai Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduos leidimą AB „Klaipėdos nafta“ mažinti įstatinį kapitalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 2 p.“


PRIDEDAMA: Nauja AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakcija.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594

Priedas


Priedas Nr. 1 - Nauja įstatų redakcija lt.pdf