Avaldatud: 2020-08-14 15:30:00 CEST
Linda Nektar
Börsiteade

AS Linda Nektar 2020. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

 

Tegevusaruanne

 

AS Linda Nektar („Ettevõte”) jälgib tähelepanelikult COVID-19 seotud mõjusid joogitööstusele ja on viivitamatult rakendanud vajalikud meetmed, sest koroonaviirusega seotud pandeemia (COVID-19) on mõjutanud inimesi ja ettevõtteid kogu maailmas.      AS Linda Nektarile on esmatähtis töötajate, tarnijate, klientide ja laiema avalikkuse ohutus ja turvalisus. Ettevõtte tootmisprotsess on jätkunud katkestusteta, selleks on suurendatud vajadusel kriitilisi varusid, et tagada tootmissisendite kättesaadavus võimalike tarnehäirete korral.

Nõudlus puuviljadest kääritatud toorainele on püsinud hea.  Aasta alguses lansseeritud uued tooted on klientide poolt hästi vastu võetud. Eelmisel aastal rakendatud alkoholiaktsiisi määrade vähendamine on mõjutanud positiivselt üldist siseriiklikku nõudlust. Kuigi koroonapandeemia tõttu olid paljud lõpptoodete müügikanalid (HORECA)  ja piirid turismile suletud,  on selle languse kompenseerinud tarbijate ostude mahtude kasv teistest müügikanalitest. Pandeemiaga seotud piirangud ei ole ettevõttele, kui pakendamata puuviljaveinide hulgitootjale, kuni käesoleva aruande kuupäevani otsest olulist mõju avaldanud. See hõlmab kaupade üldist liikumist  turgudel (nii tootmist kui ka tarneid).

2020. aasta esimesel poolel oli AS Linda Nektar käive 1 315 669 eurot ehk 25,5% suurem kui aasta tagasi samal ajal (6 kuud 2019: 1 048 569 eurot). Väikese osa  2020. aasta I poolaasta müügist (4 832 eurot) moodustas aroomi müük.

2020. aasta esimene pool lõppes puhaskasumiga summas 52 639 eurot (6 kuud 2019: kahjum 21 510 eurot). See kinnitab juhtkonna seisukohta, et tööstuses valitsevad tingimused, mõjutatuna muutlikest turutingimustest on hakanud pärast mõne aastast ebakindlust stabiliseeruma (6 kuud 2018: kahjum 51 013 eurot).

Ettevõte on laiendanud tooteportfelli, pakkumaks klientidele tooteid kooskõlas tulevikutrendidega. Laienenud tooteportfell on ka üheks võtmeks kliendibaasi suurendamisel. Pidev koostöö tugevate partneritega, nagu Saksa ettevõte Symrise, on üks osa töövahenditest. Ettevõte investeerib ka uute fermentide („fingerprinted“ / unikaalne kääritatud tooraine, kombineerituna erinevatest bakteri- ja pärmitüvedest) väljatöötamisse koos aroomitehnoloogia alal kogutud teadmistega. Kõik see kokku moodustab vägagi omanäolise pakkumise klientide jaoks.

Äritegevuse rahavoog oli 2020. aasta esimesel poolel negatiivne, ulatudes 13 860 euroni (6 kuud 2019: positiivne 76 528 eurot). See oli peamiselt tingitud ärivõimaluste laienemisega seotud suurenenud vajadusest käibekapitali järele.

Seisuga 30.06.2020 oli AS Linda Nektar bilansimaht 3 770 468 eurot (6 kuud 2019: 3 966 072 eurot), mis on kahanenud 4,93% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga. Käibevarad moodustasid varadest 1 768 313 eurot (6 kuud 2019: 1 694 119 eurot) ehk 46,90% kogu varadest. Põhivarade maht oli 2 002 155 eurot (6 kuud 2019: 2 271 953 eurot) ehk 53,10% bilansimahust. AS Linda Nektar kohustised olid kokku 112 398 eurot (6 kuud 2019: 214 152 eurot) ning ettevõtte omakapital 3 658 070 eurot (6 kuud 2019: 3 751 920 eurot).

Seisuga 30.06.2020 laenukohustised puuduvad, raha ja raha ekvivalentide maht 697 377 eurot (6 kuus 2019: 859 878 eurot).

Kokku investeeriti põhivaradesse 57 157 eurot (6 kuud 2019: 125 863 eurot).

2020. aasta I poolaasta amortisatsioonikulud olid 190 650 eurot (6 kuud 2019: 185 800 eurot).

2020. aasta esimesel poolel maksis ettevõte dividende summas 126 009 eurot (6 kuud 2019: 126 009 eurot). Aktsionäridele välja makstud dividendide tulumaksukulu oli 24 176 eurot (6 kuud 2019: 27 839  eurot).

Seisuga 30. juuni 2020 oli ettevõttel 13 töötajat, 1 juhatuse liige ning 4 nõukogu liiget. Tööjõukulud (koos maksudega) 2020. aasta   I  poolaastal olid 181 515 eurot (6 kuud 2019: 163 346).

Juhtkond prognoosib 2020. aasta müügituludeks 2,5 miljonit eurot. See peegeldab, lähtudes klientide soovidest, üleminekut kõrgema lisandväärtusega toodete järele. Tootmisvõimsused on piisavad mahtude suurendamiseks, kui turutingimused seda nõuavad.

    

Majandusnäitajad:

 

  Jaanuar - Juuni
2020
Jaanuar - Juuni
2019
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustised x 15,73 7,91
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustised x 11,77 6,20
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised   1 655 915 1 479 967
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus*100 % 97,02 94,60
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 % 4,00 -2,05
Võlakordaja = kohustised : kogu passiva x 0,03 0,05

 

    

Finantsaruanded

 

Bilanss

(eurodes)

 

  30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019
Varad      
Käibevarad      
Raha 697 377 883 944 859 878
Nõuded ja ettemaksed 625 591 378 175 466 949
Varud 445 345 446 680 367 292
Kokku käibevarad 1 768 313 1 708 799 1 694 119
Põhivarad      
Nõuded ja ettemaksed 12 42 48
Materiaalsed põhivarad 1 997 004 2 129 820 2 264 271
Immateriaalsed põhivarad 5 139 6 225 7 634
Kokku põhivarad 2 002 155 2 136 087 2 271 953
Kokku varad 3 770 468 3 844 886 3 966 072
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Võlad ja ettemaksed 112 398 113 447 214 152
Kokku lühiajalised kohustised 112 398 113 447 214 152
Kokku kohustised 112 398 113 447 214 152
Omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 1 575 109 1 575 109
Ülekurss 617 517 617 517 617 517
Kohustuslik reservkapital 70 672 70 672 70 672
Muud reservid 11 416 11 416 8 809
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 330 717 1 501 323 1 501 323
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 52 639 -44 598 -21 510
Kokku omakapital 3 658 070 3 731 439 3 751 920
Kokku kohustised ja omakapital 3 770 468 3 844 886 3 966 072

   

 

Kasumiaruanne

(eurodes)

 

  01.01.2020 -30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019
Müügitulu 1 315 669 1 048 569
Muud äritulud 773 7 609
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 21 391 9 344
Kaubad, toore, materjal ja teenused -807 895 -624 706
Mitmesugused tegevuskulud -64 907 -85 323
Tööjõukulud -181 515 -163 346
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -190 650 -185 800
Olulised käibevara allahindlused -16 046 0
Muud ärikulud -43 -66
Ärikasum (kahjum) 76 777 6 281
Intressitulud 38 48
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 76 815 6 329
Tulumaks -24 176 -27 839
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 52 639 -21 510

 

 

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

 

  01.01.2020 -30.06.2020 01.01.2019 -30.06.2019
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) 76 777 6 281
Korrigeerimised    
   Põhivarade kulum ja väärtuse langus 190 650 185 800
   Kasum (kahjum) põhivarade müügist -58 -861
Kokku korrigeerimised 190 592 184 939
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -247 386 -170 510
Varude muutus 1 335 -41 564
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -11 002 125 221
Makstud ettevõtte tulumaks -24 176 -27 839
Kokku rahavood äritegevusest -13 860 76 528
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -46 736 -124 278
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist 0 21 250
Laekunud intressid 38 48
Kokku rahavood investeerimistegevusest -46 698 -102 980
Rahavood finantseerimistegevusest    
Makstud dividendid -126 009 -126 009
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -126 009 -126 009
Kokku rahavood -186 567 -152 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 883 944 1 012 339
Raha ja raha ekvivalentide muutus -186 567 -152 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 697 377 859 878

  

   

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

 

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2018 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 627 332 3 899 439
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -21 510 -21 510
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
30.06.2019 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 479 813 3 751 920
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -23 088 -23 088
Muutused reservides 0 0 0 2 607 0 2 607
31.12.2019 1 575 109 617 517 70 672 11 416 1 456 725 3 731 439
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 52 639 52 639
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
Muud muutused omakapitalis 0 0 0 0 1 1
30.06.2020 1 575 109 617 517 70 672 11 416 1 383 356 3 658 070

 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Vahearuanne_H1_2020_ET.pdf