Avaldatud: 2020-08-14 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2020. a II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

COVID-19 pandeemia mõju oli suurim 2020. a II kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 22,4 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31,8%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 10,2 miljonit eurot, langedes 45,7%. II kvartali kahjumiks kujunes 831 tuh eurot.

II kvartali tulemusi mõjutasid enim koroona pandeemiast tingitud piirangud reisijate liikumisele. Piirangud mõjutasid eelkõige reisisadamate segmenti, kuna piiriüleste liikumispiirangute tõttu vähenes oluliselt reisijate ja ka reisilaevade külastuste arv. Kruiisilaevade külastusi ei toimunud II kvartalis üldse. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kaubasadamate tulule COVID-19 kokkuvõttes mõju ei avaldanud, sest vedellasti maht esimesel poolaastal kasvas kompenseerides puistlasti ja konteinerkaupade mahtude langust. „Tulenevalt eelkõige reisijatega seotud tegevusmahu ja tulude langusest vähendasime ka tegevuskulusid, mis aga püsikulude suure osakaalu tõttu ei ole võrreldav tulude vähenemise mõjuga, seega vähenes kontserni kasumlikkus. Tänu mitmekesisele ärivaldkondade jaotusele suutsime kriisi mõju kontserni majandustulemustele siiski leevendada, samuti tasakaalustas II kvartali negatiivset mõju I kvartali tugev tulemus, mistõttu teenisime poolaasta kokkuvõttes üle 9 miljoni euro kasumit,“ nentis Kalm. Kalm peab oluliseks, et ka keerulises majanduskeskkonnas suutis ettevõte kinni pidada dividendipoliitikast ja maksta 30,2 mln eurot dividende ning jätkata pooleliolevate investeeringutega.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 14. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  II kv II kv +/- 6 kuud 6 kuud +/-
  2020 2019   2020 2019  
Müügitulu 22,4 32,8 -31,8% 50,3 61,4 -18,0%
Korrigeeritud EBITDA 10,2 18,8 -45,7% 26,4 35,7 -26,1%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 45,6% 57,4% -11,8 52,5% 58,2% -5,7
Ärikasum 4,6 13,3 -65,4% 15,1 24,7 -38,9%
Tulumaks -4,9 -5,8 -14,8% -4,9 -5,8 -14,8%
Perioodi kasum/kahjum -0,8 7,2 -111,6% 9,2 18,2 -49,7%
Investeeringud 8,6 7,1 21,1% 17,4 11,1 57,0%


  30.06.2020 31.12.2019 +/-
Varade maht 640,7 625,5 2,4%
Netovõlg 160,1 172,7 -7,3%
Omakapital 356,0 377,0 -5,6%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta 6 kuuga 11,1 mln eurot ehk 18%. Vähenemine toimus pea täielikult II kvartalis valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Tulud kasvasid vaid jäämurdja Botnica prahitasust lepingulise tasu indekseerimise ja suvetöö veidi varasema alguse mõjul. Nii II kvartalis kui poolaastas kasvas müügitulu muus segmendis, langes aga reisisadamate, kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmentides.

Reisisadamate segmendi müügitulu langes II kvartalis 67% ja poolaasta kokkuvõttes 44% II kvartali reisijate- ja laevakülastuste arvu vähenemisest tingituna.
Kaubasadamate tulule COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud olulist mõju ei avaldanud. Kaubasadamate segmendi müügitulu II kvartalite võrdluses vähenes peamiselt seoses Muuga-Vuosaari liini ajutise ümbersuunamisega Muugalt Vanasadamasse (reisisadamate segment). Poolaasta kokkuvõttes vähenes müügitulu 6% erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas, viimase puhul madalama tasuga vedellasti mahu kasvu ja teiste lastiliikide mahu vähenemise koosmõjul.
Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga ning ka Kanada vetes toimuva suvetöö veidi varasemast algusest.

EBITDA
II kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 8,6 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (7,9 mln eurot), kuid ka kaubasadamate segmendis (0,6 mln eurot). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 58,2%lt 52,5%le II kvartali tulemuse mõjul, mil marginaal langes 57,4%lt 45,6%le. 6 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 26,4 mln eurot langedes 9,3 mln euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kasum
2020. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 30,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 4,91 mln eurot, mis oli 0,85 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust. II kvartali tulemus (kahjum 0,8 mln eurot) jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 8,0 mln eurot. 6 kuu kasum oli 9,2 mln eurot, mis oli 9,0 mln euro võrra väiksem eelneva aasta võrdlusperioodis kasumist.

Investeeringud
2020. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 17,4 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (11,1 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga ja kruiisiterminali ehituse algusega ning süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas. II kvartali investeeringute summaks kujunes 8,6 mln eurot.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes 30.06.2020 31.12.2019
VARAD   
   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 44 331 35 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 243 10 614
Lepingulised nõuded 353 0
Varud 297 408
Müügiootel põhivara 98 142
Käibevara kokku 56 322 46 347
   
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõtjatesse 1 349 1 609
Muud pikaajalised nõuded 259 294
Materiaalne põhivara 580 707 575 267
Immateriaalne põhivara 2 025 2 015
Põhivara kokku 584 340 579 185
   
Varad kokku 640 662 625 532
   
KOHUSTISED   
   
Lühiajalised kohustised   
Võlakohustised 16 266 16 266
Tuletisinstrumendid 173 243
Võlad omanikele 30 245 0
Eraldised 1 035 1 915
Sihtfinantseerimine 1 794 193
Maksuvõlad 715 893
Võlad tarnijatele ja muud võlad 16 612 11 722
Lepingulised kohustised 3 482 33
Lühiajalised kohustised kokku 70 322 31 265
   
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 188 197 191 580
Sihtfinantseerimine 25 219 24 754
Muud  võlad 16 2
Lepingulised kohustised 914 913
Pikaajalised kohustised kokku 214 346 217 249
   
Kohustised kokku 284 668 248 514
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 20 262 18 520
Riskimaandamise reserv -173 -243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19 276 6 859
Perioodi kasum 9 151 44 404
Omakapital kokku 355 994 377 018
   
Kohustised ja omakapital kokku 640 662 625 532

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

    6 kuud 6 kuud
tuhandetes eurodes  II kv 2020 II kv 2019 2020 2019
     
Müügitulu 22 399 32 822 50 289 61 350
Muud tulud 219 305 1 980 580
Tegevuskulud -7 210 -9 319 -15 537 -16 717
Tööjõukulud -4 807 -4 817 -9 484 -9 108
Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 924 -5 643 -11 912 -11 193
Muud kulud -79 -75 -213 -181
Ärikasum 4 598 13 273 15 113 24 731
     
Finantstulud ja -kulud     
Finantstulud 13 14 24 27
Finantskulud -427 -443 -814 -881
Finantstulud ja -kulud kokku -414 -429 -790 -854
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
-102 81 -259 86
Kasum enne tulumaksustamist 4 082 12 925 14 064 23 963
     
Tulumaks -4 913 -5 764 -4 913 -5 764
Perioodi kasum/kahjum -831 7 161 9 151 18 199
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 -831  7 161  9 151  18 199
         
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,00 0,03 0,03 0,07
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,00 0,03 0,03 0,07

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne: 

  6 kuud 6 kuud
tuhandetes eurodes 2020 2019
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 55 328 65 769
Muude tulude eest laekunud raha 21 151
Maksed tarnijatele -20 587 -20 480
Maksed töötajatele ja töötajate eest -7 956 -8 791
Maksed muude kulude eest -196 -216
Makstud tulumaks dividendidelt 0 -4 949
Äritegevusest laekunud raha 26 610 31 484
   
Materiaalse põhivara soetamine -16 162 -9 975
Immateriaalse põhivara soetamine -272 -233
Materiaalse põhivara müük 1 101 24
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 2 061 0
Saadud intressid 15 25
Investeerimistegevuses kasutatud raha -13 257 -10 159
   
Saadud laenude tagasimaksed -3 383 -3 383
Makstud dividendid 0 -34 970
Makstud intressid -816 -887
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -6 -10
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha -4 205 -39 250
   
RAHAVOOG KOKKU 9 148 -17 925
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 183 42 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 148 -17 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 44 331 24 638

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q2 2020 EST.pdf