Paskelbta: 2020-08-13 17:46:43 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: Dėl UAB „Ignitis grupė“ 2019 metų konsoliduoto metinio pranešimo, konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Pranešime pridedamos perleistos Bendrovės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinys. Nuo 2019 m. pakeitus apskaitos politikos principų taikymui ir pritaikius juos retrospektyviai, 2018 m. finansinės ataskaitos parengtos taikant tokius pat apskaitos politikos principus. Šis finansinių ataskaitų rinkinys yra specialios paskirties(angl. special purpose) – skirtas skolos ar kapitalo rinkos sandoriams, siekiant palyginamumo visais audituojamaisiais laikotarpiais.

2019 m. gegužės 2 d. paskelbtos (nuoroda) Bendrovės akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. balandžio 30 d. finansų ministro įsakymu patvirtintos audituotos 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos nėra atšaukiamos. Todėl perleistos ataskaitos visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime iš naujo tvirtinamos nebuvo. Informacija apie atliktas korekcijas pateikta ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui teiktose 2019 m. finansinėse ataskaitose.

Bendrovė informuoja, kad Bendrovės valdyba patvirtino Bendrovės 2019 metų konsoliduotą metinį pranešimą, pritarė audito bendrovės UAB „Ernst & Young Baltic“ audituotam Bendrovės 2019 metų konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengtam pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS) ir 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui. Šiuos dokumentus Bendrovė teikia stebėtojų tarybos nuomonei ir eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

„Ignitis grupės“ 2019 metų pagrindiniai konsoliduoti audituoti rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 1,9 proc. – iki 1 090,6 mln. EUR (2018 m. – 1 070,1 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos sumažėjo 7,6 proc., t. y. 82,6 mln. EUR – iki 1 007,8 mln. EUR (2018 m. – 1 190,5 mln. EUR);
  • Grupės EBITDA didėjo 42,3 proc. iki 206,8 mln. EUR. Grupės koreguota EBITDA padidėjo 17,3 proc. – iki 259,6 mln. EUR (2018 m. – 221,3 mln. EUR). EBITDA rodikliai augo visuose veiklos segmentuose, o didžiausią įtaką šio grupės rodiklio gerėjimui turėjo didesnis prie skirstomojo tinklo prijungtų naujų vartotojų bei galios didinimų skaičius bei tęstinės investicijos į skirstomųjų tinklų atnaujinimą ir išaugęs vėjo jėgainių portfelis.
  • Grupės grynasis pelnas išaugo 368,4 proc., iki 59,0 mln. EUR (2018 m. – -22,0 mln. EUR). Grupės koreguotas grynasis pelnas didėjo 7,1 proc. iki 106,0 mln. EUR (2018 m. – 99,0 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 4,4 proc. (2018 m. –  -1,7 proc.), koreguota nuosavo kapitalo grąža siekė 8,0 proc. (2018 m. – 7,5 proc.);
  • Investicijos didėjo 6,1 proc. – iki 455,7 mln. EUR (2018 m. – 429,3 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta Vilniaus ir Kauno kogeneracinių projektų įgyvendinimui (45,1 proc.), elektros skirstomojo tinklo plėtrai (17,4 proc.) ir dujų skirstomojo tinklo plėtrai (9,8 proc.).

Palyginus su 2020 m. vasario 28 d. paskelbta tarpine 2019 m. I-IV ketvirčių informacija, atlikus auditą ir patikslinus duomenis nežymiai keitėsi visi rodikliai.

Siekiant palyginamumo, 2018 m. alternatyvūs veiklos rodikliai, ataskaitoje atskleidžiami su vadovybės siūlomais koregavimais, buvo perskaičiuoti pagal 2019 m. taikytus koregavimo principus.

2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projekte siūloma, kad Bendrovės pelno dalis, skirta dividendams išmokėti už 2019 m. ataskaitinį laikotarpį sudarys 28 mln. EUR. Toks dividendų siūlymas yra parengtas vadovaujantis 1997 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ (aktualia nutarimo redakcija).

Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant laikinuosius reguliacinius skirtumus; (2) eliminuojant išvestinių finansinių priemonių atvirų pozicijų vertės pokytį; (3) atstatant naujų vartotojų prijungimo ir galios didinimo piniginį efektą; (4) eliminuojant reikšmingą vienkartinių veiksnių įtaką.

Dėl COVID-19 įtakos

Vertindama galimą su COVID-19 pandemija susijusių veiksnių įtaką Grupės veiklai ir rezultatams, Grupės vadovybė vertino pinigų srautų, paslaugų ar prekių tiekimo, finansavimo šaltinių pritraukimo galimus sutrikimus, elektros ir dujų vartojimo galimą sumažėjimą dėl ekonomikos sulėtėjimo, kritines funkcijas atliekančių darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 riziką ir vykdomų projektų vėlavimo riziką. Vertinant buvo pasitelkta visa šiuo metu prieinama informacija apie COVID-19 keliamas grėsmes.

Pažymėtina, kad galutinio COVID-19 pandemijos poveikio Grupės įmonių vykdomam verslui dar negalima įvertinti, tačiau Grupės vadovybė, vertindama pagrindinių COVID-19 veiksnių galimą įtaką Grupės rezultatams, nenustatė grėsmių Grupės verslo tęstinumui. Grupės įmonės ėmėsi veiksmų atsiradusiai rizikai suvaldyti.

Grupėje suburta COVID-19 situacijos valdymo komanda, kuri nuolat stebi situaciją ir analizuoja naujausią informaciją, taip pat išorės veiksnių pokyčius ir jų įtaką Grupės veikloms, ir pagal poreikį priima papildomus sprendimus, kurie užtikrina Grupės įmonių darbuotojų, klientų, tiekėjų, lankytojų saugą ir sveikatą bei veiklų tęstinumą. Klientų aptarnavimo centrai karantino metu uždaryti ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Suteikta galimybė karantino metu klientams nemokamai atsiskaityti už komunalines paslaugas UAB „Ignitis“ savitarnos sistemoje. Grupės darbuotojai, kurie gali atlikti savo funkcijas nuotoliniu būdu, dirba iš namų, kitiems suteikiamos papildomos asmeninės apsaugos ir asmens higienos priemonės, ribojami nebūtini kontaktai su kitais asmenimis. Grupės įmonėse parengti ir įgyvendinami darbuotojų pamainumo ir veiklos tęstinumo planai, siekiant pirmiausia užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, elektros energijos gamybos, energijos sistemos stabilumą, elektros ir dujų skirstymo bei tiekimo veiklų tęstinumą.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, ryšių su visuomene vadovas, arturas.ketlerius@ignitis.lt, +370 620 76076

Priedai


Pelno nuostoliu paskirstymo projektas 2019.pdf
2018 CONSOLIDATED AND THE COMPANYS.pdf
GRP metinis pranešimas.pdf