Avaldatud: 2020-08-07 07:00:00 CEST
Inbank
Poolaastaaruanne

Inbanki 2020. aasta teise kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2020. aasta teise kvartali puhaskasum oli 556 tuhat eurot ja esimese poolaasta puhaskasum oli 2,7 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli teises kvartalis 4,5%.

  • 2020. aasta teise kvartali puhaskasum langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 76% ehk 2,3 miljonilt eurolt 556 tuhandele eurole.
  • Kvartali kasum enne laenukahjumeid kasvas 10% ja ulatus 4,3 miljoni euroni. Eraldised laenukahjumite katteks kasvasid 113% ja olid 3,7 miljonit eurot.
  • Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aasta teise kvartaliga võrreldes 27% ja ulatus kvartali lõpuks 349 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 47% ja oli 2020. aasta teise kvartali lõpuks 402 miljonit eurot.
  • Teise kvartali müügimaht oli kokku 60 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes langes see 19%. Toodete lõikes vähenes väikelaenu müük 72% ja autofinantseerimistooted 28%, samas kui järelmaksuvaldkond kasvas 12%.
  • Kvartali lõpuks oli Inbankil enam kui 625 000 aktiivset kliendilepingut ja 3200 kaupmehest koostööpartnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Aasta esimest poolt, eriti aga teist kvartalit, mõjutas eelkõige meie koduturgudel mai keskpaigani kehtinud eriolukord ning märtsis ja aprillis kukkusid müügimahud järsult kõigis tooteliinides. Teises kvartalis hoidsime ka krediidiotsuseid tehes mõnevõrra konservatiivsemat joont, mille tõttu vähenes väikelaenu müük 72%. Samas, kasvas järelmaksu tooteliin ka kriisi ajal 12%. Samuti näeme juba täna müügi ja nõudluse kiiret taastumist.

Majandustulemusi mõjutasid peamiselt tuleviku laenukahjumite katteks tehtud eraldised, mis kasvasid 113%. Vaatamata väga keerulisele makromajanduslikule olukorrale ei näidanud teine kvartal olulist muutust klientide maksekäitumises. Milliseks kujunevad reaalsed laenukahjumid, sõltub oluliselt ettevõtete võimest säilitada töökohti, sest töötuse määr ja laenukahjumid on omavahel otseses seoses.

Uue reaalsuse valguses vaatasime üle ka oma investeeringute strateegia ja keskendusime senisest veelgi enam partneripõhisele ärile ehk eraisikute finantseerimisele kaupmeeste kanalites. Selleks, et toetada partnerite e-kanalite müügikasvu, suunasime kohe kriisi alguses oma ressursid Indivy uue põlvkonna „maksa hiljem“ platvormi arendamisse, millega tulime turule mai alguses.

Rahvusvahelise kasvu soodustamiseks võtsime teises kvartalis vastu strateegilise otsuse muuta seni riikidel põhinenud organisatsioon toodetekeskseks. Alates 1. juulist on uue organisatsiooni keskmes kolm riikideülest äriüksust: järelmaks, mida juhib nüüdsest Benas Pavlauskas, autofinantseerimine, mille uueks juhiks on Margus Kastein, ning tarbijalaenud ja kaardid, mida asub vedama Piret Paulus. Erandina säilitasime kiiresti kasvava Poola äriüksuse, mille juhina jätkab Maciej Pieczkowski.

Inbank ei ole töötajaid koondanud ega palkasid vähendanud. Pigem nägime kriisi ajal võimalust tugevdada oma tehnoloogiameeskonda ja meiega liitus mitu head professionaali.

Kuigi müügimahud kahanesid oluliselt ja laenude allahindluse kulu kasvas märgatavalt, oli panga tegevus nii kvartali kui ka poolaasta lõikes kasumlik.“

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 30.06.2020

Bilansimaht 485 miljonit eurot
Laenuportfell 349 miljonit eurot
Hoiuseportfell 402 miljonit eurot
Puhaskasum 2,7 miljonit eurot
Omakapital 50 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 11%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)


 II kvartal 2020II kvartal 20196 kuud 20206 kuud 2019
Intressitulu10 3938 97421 28017 129
Intressikulu-2 005-1 396-3 941-2 786
Neto intressitulu8 3887 57817 33914 343
     
Teenustasutulu263228557432
Teenustasukulu-512-427-1 002-802
Neto teenustasutulu-249-199-445-370
     
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt02660266
Muud põhitegevusega seotud tulud222308362553
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku8 3617 95317 25614 792
     
Personalikulud-2 457-2 041-4 856-3 897
Turunduskulud-193-778-700-1 169
Halduskulud-1 052-931-2 099-1 730
Põhivara kulum-542-302-1 021-579
Tegevuskulud kokku-4 244-4 052-8 676-7 375
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja
laenude allahindluse kulu
4 1173 9018 5807 417
     
Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt17605920
Laenude allahindluse kulu-3 740-1 752-6 159-2 947
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu5532 1493 0134 470
     
Tulumaks3174-276-125
Aruandeperioodi puhaskasum5562 3232 7374 345
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist5562 3232 7374 345
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse   
Realiseerumata kursivahed40-50-76-51
Aruandeperioodi koondkasum5962 2732 6614 294
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist5962 2732 6614 294


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)
 30/06/202031/12/2019
Varad  
Nõuded keskpankadele70 31983 080
Nõuded krediidiasutustele22 20920 655
Investeeringud võlakirjadesse20 0430
Laenud ja nõuded 348 977338 157
Investeeringud sidusettevõtetesse3 4923 276
Materiaalsed varad879840
Vara kasutusõigus567773
Immateriaalsed varad14 10911 721
Muud finantsvarad1 3781 692
Muud varad969588
Edasilükkunud tulumaksu vara1 8811 985
Varad kokku484 823462 767
   
Kohustised  
Klientide hoiused 401 589377 518
Muud finantskohustised9 13313 545
Muud kohustised2 2822 837
Emiteeritud võlaväärtpaberid4 0104 010
Allutatud võlaväärtpaberid17 54417 537
Kohustised kokku434 558415 447
   
Omakapital  
Aktsiakapital909903
Ülekurss16 08215 908
Kohustuslik reservkapital9088
Muud reservid1 4781 463
Jaotamata kasum31 70628 958
Omakapital kokku50 26547 320
   
Kohustised ja omakapital kokku484 823462 767


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3200 aktiivset koostööpartnerit ja 625 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

Manus


Inbank Interim Report Q2 2020 EST.pdf