Paskelbta: 2020-08-04 17:05:00 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2020-08-04, sprendimai

2020 m. rugpjūčio 4 d. įvyko AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas išklausė Bendrovės 2019 m. konsoliduotą metinį pranešimą, Bendrovės auditoriaus išvadą ir nusprendė:

  • Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 m.
  • 2019 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą:

        perkelti Bendrovės 30.002.167 Еur paskirstytiną pelną kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

  • Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką (pridedama).


Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedas


Grigeo Atlygio politika_2020 08 04.pdf