Paskelbta: 2020-08-04 15:37:56 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teisme gauto ieškinio

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra AB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus apygardos teismas pranešė, jog gavo AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcininko V. Martikonio ieškinį, kuriuo teismo prašoma:

  • Nustatyti teisingą išperkamos vienos paprastosios vardinės GEN akcijos kainą, kurią turi sumokėti Bendrovė V. Martikoniui už iš jo išperkamas GEN akcijas;
  • Skirti ekspertizę teisingai GEN akcijos kainai nustatyti.

Bendrovės vertinimu, šis ieškinys neturi įtakos GEN ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje procesui, kuris baigėsi 2020 m. liepos 1 d., bei tebevykstančiam privalomam GEN ir ESO akcijų pardavimui ar Bendrovės pasiruošimui pirminiam viešam akcijų siūlymui.

Tačiau dėl gauto V. Martikonio ieškinio Bendrovė turės iš naujo įvertinti, ar galės smulkiesiems ESO ir GEN akcininkams, pardavusiems savo akcijas Bendrovei oficialaus siūlymo metu, taikyti pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo siūlymo metu. Šie akcininkai pagal 2020 m. kovo 17 d. „Ignitis grupės“ ir ESO bei GEN smulkiuosius akcininkus atstovaujančia Investuotojų asociacija sudarytą taikos susitarimą (toliau – Susitarimas) turėjo pirmumo teisę Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo metu įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už sumą, kuri yra lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš 0,880 EUR vienos akcijos kainos (ESO atveju) arba 0,640 EUR vienos akcijos kainos (GEN atveju), pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtų akcijų skaičiui. Kaip skelbta anksčiau (nuoroda), tokios ESO ir GEN akcijų pardavimo kainos buvo suderintos su Lietuvos banku.

Viena iš Susitarimo (pranešimo nuoroda) sąlygų buvo ta, kad Susitarimas neteks galios, jei teisme bus iškelta bet kokia byla, kurios ginčo objektas būtų susijęs su ESO ir/ar GEN  privalomo akcijų pardavimo kainos ir/ar sprendimų dėl kainos ginčijimu.

Bendrovė analizuos gautą ieškinį bei susijusius argumentus ir apie tolesnius veiksmus informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt