Avaldatud: 2020-08-04 14:19:45 CEST
UPP Olaines
Poolaastaaruanne

UPP Olaines OÜ 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2020. aasta 6 kuu tegevusaruanne

Grupi 2020 6 kuu neto renditulu oli 1 308 860 (2019 6 kuud: 1 291 518) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 1 228 236 (2019 6 kuud: 1 244 800) eurot ja puhaskasum 657 652 (2019 6 kuud: 454 710) eurot.

Grupi äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

2020. aasta 6 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)II kv 2020II kv 20196 kuud 20206 kuud 2019
Neto renditulu651 646 639 720 1 308 8601 291 518
Ärikasum608 349600 653 1 228 2361 244 800
Perioodi kasum328 545187 237 657 652454 710


(eurodes)30.06.202031.12.2019
Kinnisvarainvesteering  30 909 000   30 909 000
Intressikandvad laenud   27 960 631 28 492 625
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta  25 012 331   25 544 325


 6 kuud 2020
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)50%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)2,1%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)1.2

Juhtkond, nõukogu ja auditikomitee

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukoguliikmete töötajaid.

2020. aastal moodustas UPP Olaines OÜ auditikomitee, ning see koosneb kolmest liikmest.

 

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)LisaII kv 2020II kv 20196 kuud 20206 kuud 2019
Neto renditulu5651 646 639 720 1 308 8601 291 518
Neto renditulu 651 646 639 720 1 308 8601 291 518
      
Üldhalduskulud  (43 297) (24 067) (80 624) (31 718)
Muud tulud / (kulud)  0 (15 000) 0 (15 000)
Ärikasum 608 349 600 653 1 228 236 1 244 800
      
Finantstulud / (kulud)  (279 804) (413 416) (570 584) (790 090)
Kasum enne tulumaksu 328 545 187 237 657 652454 710
Aruandeperioodi kasum 328 545187 237 657 652454 710
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku 328 545  187 237 657 652454 710


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa30.06.202031.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid 555 735561 474
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 392 830204 939
Käibevara kokku 948 565766 413
    
Kinnisvarainvesteering 30 909 00030 909 000
Põhivara kokku 30 909 00030 909 000
VARAD KOKKU 31 857 56531 675 413
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 431 635358 749
Tuletisinstrumendid 434 250455 217
Laenukohustised61 064 0041 064 000
Lühiajalised kohustised 1 929 8891 877 966
    
Laenukohustised626 896 62727 428 625
Pikaajalised kohustised 26 896 62727 428 625
KOHUSTISED KOKKU 28 826 51629 306 591
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 3 028 5492 366 322
OMAKAPITAL KOKKU 3 031 0492 368 822
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 857 56531 675 413


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

Manus


Olaines Q2 report 2020 EST.pdf