Avaldatud: 2020-08-04 13:55:46 CEST
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

UPP & CO Kauno 53 OÜ 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

TEGEVUSARUANNE

Olulised sündmused

Kontserni majandustegevust COVID-19 puhang otseselt ei ole mõjutanud. Aruande koostamise seisuga on viirusest tingitud majandusseisaku mõju ning ulatust Kontserni majandustulemustele on veel raske hinnata. Juhatuse parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, on nende asjaolude mõju Kontserni majandustulemustele mõõdukas.

Aruandeperioodil ei toimunud muudatusi ega suuremaid sündmusi logistikakeskuses või selle rentnikes. Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid ei olnud ja järgmistel perioodidel ette nähtud ei ole. Samuti ei ole Kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste arundeperioodide tulemusi.

Aruandeperioodi lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2020 6 kuu finantsülevaade

Kontserni 2020 6 kuu neto renditulu oli 654 089 (2019 6 kuud: 646 651) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 503 046 (2019 6 kuud: 509 011) eurot ja puhaskasum 193 467 (2019 6 kuud: 146 165) eurot.

Kontserni tegevus on kasumlik, jaotamata kasumi kasv tagab tulevikus võlakirjade lunastamiseks vajaliku paindlikkuse. Juhtkond ei plaani jaotamata kasumit välja jagada enne kui võlakirjad on lunastatud. Järk-järgult vähendatud kohustust OP panga ees, mis tugevdab Kontserni rahavoogusid ning annab eelduse kasumlikkuse kasvuks ka tulevikus.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, 2020 30. juuni seisuga ei olnud.

 
Peamised suhtarvud
  2020
6 kuud
2019
6 kuud
Võla ja omakapitali suhe (kordades)   9,45 13,67
Võlakordaja (kordades) 0,92 0,94
Pikaajalise laenu kordaja (kordades)   0,90 0,93
Omakapitali rentaablus %   13,94% 14,68%
Omakapitali osakaal (kordades)   0,08 0,06
ROA %   1,14% 0,86%
       

Juhtkond ja nõukogu

Kontserni emaettevõtte juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees ja nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Kontserni tütarettevõttes on samuti üks juhatuse liige, kes saab selle eest ka sümboolset tasu.

Peale juhatuse ning nõukogu liikmete ei ole Kontsernis teisi, teisi töötajaid.

UPP & CO Kauno 53 OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Marko Tali

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS

eurodes

  30.06.2020   30.06.2019   Lisa
           
Raha 302 999   317 211   2
Nõuded ja ettemaksed 149 321   10 734    
Käibevara kokku 452 320   327 945    
           
Kinnisvarainvesteeringud 15 750 000   15 700 000   4
Materiaalne põhivara 10 371   17 841    
Firmaväärtus 747 146   960 614   5
Põhivara kokku 16 507 517   16 678 455    
           
VARAD KOKKU 16 959 837   17 006 400    
           
Lühiajalised laenukohustised 460 000   460 000   6
Võlad ja ettemaksed 157 211   143 458   7
Lühiajalised kohustised kokku 617 211   603 458    
           
Pikaajalised laenukohustised 12 655 184   13 153 516   6
Pikaajalised eraldised 2 300 058   2 254 021   8
Pikaajalised kohustised kokku 14 955 242   15 407 537    
           
KOHUSTISED KOKKU 15 572 453   16 010 995    
           
Osakapital 2 500   2 500   9
Jaotamata kasum 1 384 884   992 905    
OMAKAPITAL KOKKU 1 387 384   995 405    
           
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 16 959 837   17 006 400    

  

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

eurodes

    2020
 II kvartal
  2020
6 kuud
  2019
II kvartal
  2019
6 kuud
  Lisa
                     
Müügitulud   326 520   654 089   321 426   646 651   10
Mitmesugused tegevuskulud    
-21 490
  -40 471    
-21 927
  -25 568   11
Tööjõu kulud   -80   -160   -84   -168    
Põhivara kulum   -55 206   -110 412   -55 159   -111 004   5
                     
Ärikasum   249 744   503 046   244 256   509 911    
                     
Finantstulud (-kulud)   -138 666   -277 843   -140 711   -280 704   12
                     
Kasum enne tulumaksustamist  
111 078
  225 203    
103 545
  229 207    
Tulumaks   -657   -31 736   -40 287   -83 042   13
Aruandeaasta puhaskasum    
110 421
  193 467    
63 258
  146 165    
sh. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist    
 
110 421
  193 467    
 
63 258
  146 165    

 

         Siim Sild
         Direktor
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons. vahearuanne 30.06.20.pdf