Avaldatud: 2020-07-31 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Poolaastaaruanne

AS Ekspress Grupp: 2020. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

 

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta II kvartali müügitulu oli 13,9 miljonit eurot, mida on 20% vähem kui eelmine aasta samal ajal. I poolaasta müügitulu oli 29,6 miljonit, mis on 10% väikesem võrreldes 2019. aastaga. Kontserni II kvartali tulemust mõjutasid oluliselt koroonaviiruse levikuga kaasnenud kriisikuud, kus kontserni reklaamitulud vähenesid peamiselt Eestis ja Lätis ca 19% võrreldes eelmise aastaga. Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud aga Läti piletimüügiplatvormi tegevust ja reklaamimüüki digitaalsetel väliekraanidel nii Eestis kui ka Lätis. Nende valdkondade müügitulud olid II kvartalis minimaalsel tasemel.

Kontsern reageeris kriisile kiiresti. Vähendasime kulubaasi (sh palkade vähendused pea kõikides ettevõtetes) ja taotlesime erinevaid riiklikke abimeetmeid, et leevendada olukorda ning hoida ära töötajate koondamisi. Kui reklaamitulud näitasid II kvartalis juba taastumise märke, siis üritustega seotud piirangud mõjutavad piletiäri tegevusmahtusid veel mitmeid kuid, mis ei luba oodata olukorra kiiret taastumist varasemasele tasemele. 

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 1,65 miljonit eurot, mis on 0,01 miljonit eurot rohkem võrreldes 2019. aasta II kvartaliga. EBITDA oli I poolaastal kokku 2,33 miljonit eurot, olles kasvanud 3% võrdluses eelmise aastaga.

Majanduslanguse olukorras juhindusime kontserni pikaajalisest digitulude kasvatamise ambitsioonist. Oleme digitulude kasvatamise osas seatud eesmärke täitmas: II kvartali lõpuks moodustasid digitaalsed tulud 68% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 46% kontserni kogukäibest. Eelmise aasta esimesel poolaastal olid vastavad numbrid 66% ja 42%.

2020. aasta II kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk ja jõudis Balti riikides kokku 63 tuhande tellijani, mis 26% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. 2020. aasta II kvartali lõpuks moodustas Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv Eestis 53% Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast kogu turu mahust. Digitellijate kasv näitab selgesti, et suudame pakkuda oma lugejatele nii tava- kui ka kriisiolukorras usaldusväärset ajakirjandust. Trendile ennab hoogu kogu maailmas toimuv nn digipööre, kus tarbijad on järjest rohkem valmis maksma hea video-, audio- või tekstisisu eest.

Kontserni II kvartali puhaskasumiks kujunes 0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot enam. I poolaasta kahjumiks kujunes 0,16 miljonit eurot, mis on 0,10 miljonit eurot vähem võrreldes eelmise aastaga.

Kontsern suutis vaatamata kriisikuudele parandada likviidsust. Kontsernil on I poolaasta lõpuks rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (30.06.2019 1,5 miljonit eurot), mida on positiivselt mõjutanud pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötuskassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on meile oluline, kuna koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on veel teadmata.

Balti riikides prognoositakse käesolevaks aastaks keskmiselt 10% majanduslangust. Näeme, et viirusega kaasneva majanduskriisi mõjud avaldavad kontsernile olulist mõju ka kolmandas ja neljandas kvartalis. Tulevaste võimalike piirangute suhtes on kõige haavatavamad kontserni meediaettevõtted, eriti välimeedia, ning piletimüügi platvorm Lätis.

 

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA I POOLAASTA TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,9 miljonit eurot (II kvartal 2019: 17,5 miljonit eurot). II kvartali müügitulu vähenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu langus tuleneb peamiselt reklaamitulude ja trükiteenuste müügitulude langusest tulenevalt COVID-19 eriolukorrast tingitud ärikeskkonna halvenemisest. 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 29,6 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 32,8 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas II kvartali lõpus 46% kogukäibest ning 68% meedia segmendi käibest (2019 II kvartal vastavalt 42% kogukäibest ja 66% meedia segmendi käibest). 2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu, milles ühisettevõtted on 50% rida-realt konsolideeritud, oli 15,7 miljonit eurot (II kvartal 2019: 19,5 miljonit eurot) ja 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu 33,3 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 36,8 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2020. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,65 miljonit eurot (II kvartal 2019: 1,64 miljonit eurot) ja 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,33 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 2,26 miljonit eurot). 2020. aasta II kv EBITDA kasvas 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11,9% (II kvartal 2019: 9,4%). Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II kvartalis väga olulised kontserniülesed kulude kokkuhoiud (sh palgakärped) ja saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt kokku summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeritakse tulusse II - IV kvartali jooksul. 2020. aasta II kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,32 miljonit eurot. 2020. aasta II kvartali puhaskasum oli 0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot ehk 63 protsenti enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot ja omakapitali 51,5 miljonit eurot (54% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 1,5 miljonit eurot ning 50,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2020 oli kontserni netovõlg 16,3 miljonit eurot (30. juuni 2019: 19,2 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast on kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt on kontserni rahapositsiooni mõjutanud positiivelt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.

 

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 II kv 2020II kv 2019Muutus %I pa 2020I pa 2019Muutus %12 kuud 2019
Meedia segment9 86011 512-14%19 86320 869-5%44 218
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest7 0217 775-10%13 52613 829-2%30 534
  sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest71%68% 68%66% 69%
Trükiteenuste segment4 5696 610-31%10 81313 180-18%25 695
Kesksed tegevused5205082%1 0351 046-1%2 076
Segmentidevahelised elimineerimised(1 037)(1 155) (2 118)(2 310) (4 533)
KONTSERN KOKKU 13 91217 475-20%29 59332 785-10%67 456
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest50%44% 46%42% 45%

 

(tuhandetes EUR)EBITDA
 II kv 2020II kv 2019Muutus %I pa 2020I pa 2019Muutus %12 kuud 2019
Meedia segment1 5141 36411%1 7621 800-2%5 966
Trükiteenuste segment248558-56%8311 108-25%2 032
Kesksed tegevused(92)(273)66%(236)(636)63%(1 150)
Segmentidevahelised elimineerimised(16)(7) (33)(13) (75)
KONTSERN KOKKU 1 6541 6431%2 3252 2593%6 772

 

EBITDA marginaalII kv 2020II kv 2019I pa 2020I pa 201912 kuud 2019
Meedia segment15%12%9%9%13%
Trükiteenuste segment5%8%8%8%8%
KONTSERN KOKKU12%9%8%7%10%

 

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)30.06.202031.12.2019
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid6 3063 647
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded9 79912 705
Ettevõtte tulumaksu nõuded240
Varud3 0533 120
Käibevara kokku19 18119 472
Põhivara  
Muud nõuded ja investeeringud1 002975
Edasilükkunud tulumaksu vara3838
Investeeringud ühisettevõtetesse1 4071 254
Investeeringud sidusettevõtetesse2 2742 356
Materiaalne põhivara14 56114 943
Immateriaalne põhivara56 66456 369
Põhivara kokku75 94575 935
VARAD KOKKU95 12695 407
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused3 2645 100
Võlad ja ettemaksed18 11816 483
Ettevõtte tulumaksu kohustused3565
Lühiajalised kohustused kokku21 41621 647
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised võlakohustused19 31019 242
Muud pikaajalised kohustused2 9302 895
Pikaajalised kohustused kokku22 23922 137
KOHUSTUSED KOKKU 43 65543 784
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus108100
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 7581 688
Jaotamata kasum17 47217 701
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku51 36351 522
OMAKAPITAL KOKKU 51 47151 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU95 12695 407

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)II kv 2020II kv 2019I pa 2020I pa 201912 kuud 2019
Müügitulu13 91217 47529 59332 78567 456
Müüdud toodangu kulu(11 598)(14 126)(25 070)(27 223)(54 044)
Brutokasum 2 3153 3494 5235 56213 412
Muud äritulud552170659289607
Turunduskulud(531)(894)(1 288)(1 625)(3 124)
Üldhalduskulud(1 602)(1 969)(3 495)(3 906)(8 024)
Muud ärikulud(56)(35)(80)(56)(148)
Ärikasum /(kahjum)6786213192642 722
Intressitulud66121222
Intressikulud(217)(183)(441)(317)(784)
Muud finantstulud/(kulud)(12)(25)(28)(44)(61)
Kokku finantstulud/(kulud)(223)(202)(457)(349)(823)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt1355180(38)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(8)(16)(28)(75)(114)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist582454(158)(160)1 746
Tulumaks(1)(97)(2)(98)(339)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)582356(160)(258)1 407
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav     
Emaettevõtte aktsionäridele575354(168)(263)1 394
Vähemusosalusele728513
Koondkasum /(kahjum) kokku582356(160)(258)1 407
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav     
Emaettevõtte aktsionäridele575354(168)(263)1 394
Vähemusosalusele728513
Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta0,020,01(0,01)(0,01)0,05

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)I pa 2020I pa 2019
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum319264
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus2 0111 977
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest(3)2
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus2 470(1 902)
Varude muutus68(77)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus1 5152 182
Rahavood põhitegevusest6 3792 446
Makstud ettevõtte tulumaks(56)(140)
Makstud intressid(306)(317)
Rahavood äritegevusest kokku6 0171 989
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost
(miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(203)(4 960)
Saadud intressid112
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine(1 037)(1 352)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük294
Antud laenud(98)(78)
Antud laenude tagasimaksed0301
Rahavood investeerimistegevusest kokku(1 308)(6 073)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud dividendid1500
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed(519)(410)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus(1 018)67
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed(662)4 667
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(2 050)4 324
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS2 659240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses3 6471 268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus6 3061 507

 

 

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

 

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manus


EG_II_kvartal_2020_EST.pdf