Avaldatud: 2020-07-30 17:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Poolaastaaruanne

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2020. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta esimene poolaasta kujunes meile väga kiireks perioodiks, hoolimata sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu on paljudes sektorites ettevõtlustegevus aeglustunud.

Esimeses kvartalis refinantseerisime tagatud võlakirjad 2015/2020 uute võlakirjadega 2020/2024 – igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Uued võlakirjad on noteeritud Nasdaq Stockholm börsi kauplemissüsteemis alates 9. juulist 2020.

Aruandekuupäeva järgselt alustati juulis esimese etapi PKG1-PKG7 konverteeritavate võlakirjade refinantseerimise protsessiga, mille raames kanti AS-ile Pro Kapital Grupp tagasi 2 925 641 konverteerivatavat võlakirja koguväärtusega 8 191 794,80 eurot. 3. augustil tühistatakse eelnimetatud võlakirjad ning nende asemele emiteeritakse ja jaotatakse investoritele uued mitte-konverteeritavad võlakirjad. Uued tagamata ja mittekonverteeritavad võlakirjad lastakse välja fikseeritud 8% intressimääraga ja lunastustähtajaga 31. oktoober 2024.

COVID-19 tõttu muutunud turuolukorrast hoolimata, on meie käimasolevad ehitustööd jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmiti Tallinnas, Kristiine City elamupiirkonda kerkiva Ratsuri Majade projekti ehitusleping. Ehituse käigus rekonstrueeritakse endine tallihoone ning teostatakse kaasaegne Uus-Hollandi stiilis elumaja koos hoonealuse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus - ootame hoonete valmimist 2021. aastal. Võttes arvesse eriolukorrast tingitud ebamäärasust, otsustasime esialgu teised arendusprojektid mõneks ajaks edasi lükata. Samas näeme, et kinnisvaraturg on taastumas, mistõttu oleme alustanud Kristiine City’s uue arendusprojekti Kindrali Majad turundamise ning huviliste registreerimisega.

Riias hetkel aktiivset ehitustegevust ei toimu. Kinnisvaraturg oli jahenenud juba enne COVID-19 pandeemia algust. Olgugi, et näeme turul klientide huvi suurenemist, on nad lõplike otsuste tegemisel ettevaatlikud. Kahtlemata mõjutab seda ka pankade jäigad finantseerimistingimused. Eelnevast hoolimata jätkame korterite müüki River Breeze Residence'is, mis on alates hoone valmimisest olnud luksussegmendis õigustatult turuliider. Samuti tegeleme aktiivselt Kliversala Kvartali järgmiste etappide planeerimisega ning jätkame Tallinas elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali tehnilise projekteerimisprotsessiga. Planeerime oma tegevust nii, et olla turuolukorra paranedes valmis aktiivselt edasi liikuma järgmiste projektide elluviimisega. 

Vilniuses on müüdud juba enam kui 84% eelmisel aastal valminud Šaltiniu Namai Attico projekti viiest majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes majandusoludes. COVID-19 eriolukorra esmase mõju järgselt on müügid taastunud ning Šaltiniu Namai Attico on luksuskinnisvara segmendis konkurentidega võrreldes olnud edukas. Lähitulevikus otsustame, millal saame alustada Šaltiniu Namai projekti järgmise etapi ehitust.

Piirangud mõjutasid ka meie tegevust Saksamaal, kus suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus. Seetõttu hotellil teises kvartalis käive puudus ning kulud viidi selleks perioodiks miinimumini. Esimese poolaasta käibele mõjus hotelli sulgemine negatiivselt vähendades käivet üle ühe miljoni euro ning puhastulemit üle poole miljoni euro. Saksa riigi poolt eriolukorra tõttu seatud piirangute leevenedes  alustas hotell taas oma tööd 1. juulil. PK Parkhotel Kurhaus operaatorettevõte taotles Saksa riigilt COVID-19 mõjude vähendamiseks võimaldatud pikaajalist tagatiseta laenu summas 500 000 eurot, intressimääraga 3% aastas. Nimetatud laenu kasutatakse hotelli taaskäivitamise toetamiseks.

Eriolukorra seisund (mis oli välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat (TMK), esitas Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada kasumlikkust. 3. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse. Saneerimisnõustajaga koostöös valmistati kreeditoridele ette realistlik ja õiglane saneerimiskava. Kuigi valdav osa kreeditoridest oli kava kinnitamise poolt, ei piisanud sellest otsuse vastu võtmiseks, kuna suurim kreeditor hääletas kava kinnitamise vastu. Seejärel taotles TMK kohtult ekspertide kaasamist saneerimiskava hindamiseks. Kohus määras kaks eksperti kava hindama ja andis aega hinnangute esitamiseks 22. juulini 2020, ekspertide hinnangud on üldiselt saneerimiskava toetavad. Ringkonnakohtu juhiste kohaselt peab kohus ekspertide määramise küsimust täiendavalt analüüsima. Kohus peaks lähiajal tegema otsustused selles küsimuses ning saneerimiskava heaks kiitmise osas. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja koostööpartnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of Tallinn jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Ükski grupi ettevõte ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi. Kui peaks realiseeruma saneerimisprotsessi negatiivne stsenaarium ning TMK läheb pankrotti, kannab kontsern (AS Pro Kapital Eesti) kahju maksimaalselt 27 miljonit eurot, sh laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 2,6 miljonit, tasumata arved summas 0,3 miljonit ning TMK omakapital väärtuses 2,2 miljonit eurot 30. juuni 2020 seisuga. Negatiivne stsenaarium ei avalda mõju grupi likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Selline olukord avaldaks mõju kontserni pikaajalistele rahavoogudele eelkõige laenude ning intressimaksetega seoses.

Meie tulud kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2019. aasta tulemust mõjutas ühe uue hoone valmimine Kristina Majade projektis ning viie uue hoone valmimine Šaltiniu Namai projektis. 2020. aastal jätkame oma kinnisvara laovaru müügiga. 2020. aasta esimese poolaasta tulemused on olnud oodatust paremad. 2020. aasta esimese kuue kuu müügitulu oli 9,1 miljonit eurot, mis on 60% vähem kui eelmise aasta sama perioodi 22,5 miljonit eurot. 2020. aasta esimese poolaasta ärikasum oli 0,3 miljonit eurot, võrreldes 5,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Puhastulemit mõjutasid T1 projektiga seotud 5,9 miljoni euro suurused intressikulud. Seetõttu oli 2020. aasta esimese poolaasta puhastulem 7,9 miljonit eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi 0,3 miljoni eurose kahjumiga.

Aastal 2020 ei ole ette näha käimasolevate kinnisvaraprojektide valmimist, seega keskendume käimasolevate projektide eelmüükidele ja edasiarendamisele, müüme varudes olevat kinnisvara, teeme ettevalmistusi uute projektide alustamiseks ja panustame tavapärase majandustegevuse taastamisele renditegevuses ja hotellinduses. Uute arendusprojektide eelmüügid lähevad edukalt, kuid neil puudub mõju ettevõtte finantstulemustele kuni projektide lõpliku valmimiseni ja notariaalsete müügilepingute sõlmimiseni. COVID-19 on avaldanud nii üldist globaalset mõju kui ka mõjutanud otseselt kinnisvaraturgu. Seetõttu jätkame olukorra jälgimist ning kaalume oma tulevikku vaatavaid otsuseid hoolikalt, et leida õige tasakaal ootuste ja võimaluste vahel ka COVID-19-järgses ühiskonnas.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2020. aasta esimesel poolaastal 9,1 miljonit eurot, mis on 60% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 6 kuud: 22,5 miljonit eurot). Teise kvartali kogukäive ulatus 3,2 miljoni euroni vähenedes võrdlusperioodi 12,1 miljoni euro kogukäibe suhtes 74%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese poolaasta suuremat müügikäivet mõjutas eluhoonete valmimine Kristina Majade ning Šaltinių Namai Attico arendustes. 2020. aastal jätkab Ettevõte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügiga.

2020. aasta esimese poolaasta brutokasum vähenes 57% võrra ja moodustas 3,5 miljonit eurot võrrelduna 8,2 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 1,4 miljonit eurot võrrelduna 4,0 miljoni euroga võrdlus­perioodil. Brutokasumimäär kasvas 6% võrra.

2020. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna 5,1 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikahjum oli 0,1 miljonit eurot. Möödunud aasta samal perioodil oli ärikasum 2,5 miljonit eurot. Ärikasumi langust on mõjutanud vähenenud müügitulud ja mõningane üldhalduskulude suurenemine.

2020. aasta esimese poolaasta puhaskahjum oli 7,9 miljonit eurot ning teises kvartalis oli 3,9 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum 0,3 miljonit eurot ja 0,2 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat kõrge intressikulu.

Rahavood põhitegevusest olid 2020. esimesel poolaastal negatiivsed 2,6 miljonit eurot võrreldes positiivse 0,5 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Teises kvartalis olid rahavood põhitegevusest negatiivsed 4,6 miljonit eurot ning võrdlusperioodil positiivsed 0,8 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2020 seisuga 1,12 eurot võrreldes 1,77 euroga
30. juunil 2019 a.

Peamised tulemusnäitajad

 2020
6 kuud
2019
6 kuud
2020
II kvartal
2019
II kvartal
2019 12 
kuud
Käive (tuhat eurot)9 05322 5123 18012 14055 276
Brutokasum (tuhat eurot)3 4918 1791 3544 03715 809
Brutokasum, %39%36%43%33%29%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot)2505 121-962 477-15 178
Ärikasum / -kahjum, %3%23%-3%20%-27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)-7 903-276-3 937-163-29 172
Puhaskasum / -kahjum, %-87%-1%-124%-1%-53%
      
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot)-0,130,00-0,070,00-0,48


 30.06.202030.06.201931.12.2019
Varad kokku (tuhat eurot)212 836248 972210 821
Kohustused kokku (tuhat eurot) 149 173148 510139 255
Omakapital kokku (tuhat eurot)63 663100 46271 566
Võla / omakapitali suhe *2,341,481,94
    
Varade tootlus, % **-3,7%-0,1%-12,8%
Omakapitali tootlus, % ***-12,1%-0,3%-34,4%
Aktsia puhasväärtus, eurot ****1,121,771,26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes30.06.202030.06.201931.12.2019
VARAD   
Käibevara   
 Raha ja raha ekvivalendid7 0614 10210 616
 Lühiajalised nõuded1 0772 8561 475
 Varud45 38157 93541 031
Käibevara kokku53 51964 89353 122
Põhivara   
 Pikaajalised nõuded3 7163 1992 297
 Materiaalne põhivara7 0477 1867 146
 Kasutusõigusega vara438597519
 Kinnisvarainvesteeringud147 762172 757147 365
 Immateriaalne põhivara354340372
Põhivara kokku159 317184 079157 699
VARAD KOKKU212 836248 972210 821
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
 Lühiajalised võlakohustused83 16239 788111 759
 Ostjate ettemaksed6 0594 9323 974
 Lühiajalised võlad tarnijatele15 4306 9758 741
 Maksukohustused1672981 155
 Lühiajalised eraldised3251101267
Lühiajalised kohustused kokku105 14353 094125 896
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused41 17992 36010 871
 Muud pikaajalised kohustused1 4161 1181 013
 Edasilükkunud tulumaksukohustus1 2891 8271 348
 Pikaajalised eraldised146111127
Pikaajalised kohustused kokku44 03095 41613 359
KOHUSTUSED KOKKU149 173148 510139 255
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital   
 Aktsiakapital nimiväärtuses11 33811 33811 338
 Ülekurss5 6615 6615 661
 Kohustuslik reservkapital1 2161 1341 134
 Ümberhindluse reserv3 2623 2623 262
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum49 66176 66376 725
 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum-7 554-129-26 981
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku63 58497 92971 139
Mittekontrolliv osalus792 533427
OMAKAPITAL KOKKU63 663100 46271 566
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU212 836248 972210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes2020
6 kuud
2019
6 kuud
2020
II kvartal
2019
II kvartal
2019 12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD     
Äritulud     
Müügitulu9 05322 5123 18012 14055 276
Müüdud toodete ja teenuste kulu-5 562-14 333-1 826-8 103-39 467
Brutokasum3 4918 1791 3544 03715 809
Turustuskulud-287-294-126-152-728
Üldhalduskulud-2 950-2 775-1 388-1 422-6 013
Muud äritulud7050672395
Muud ärikulud-74-39-3-9-24 341
Ärikasum /-kahjum2505 121-962 477-15 178
Finantstulud22114
Finantskulud-8 076-5 572-3 832-2 815-14 019
Kahjum enne tulumaksu-7 824-449-3 927-337-29 193
Tulumaks-79173-1017421
Perioodi puhaskahjum-7 903-276-3 937-163-29 172
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-7 554-129-3 768-86-26 981
  Mittekontrolliv osalus-349-147-169-77-2 191
Aruandeperioodi koondkahjum kokku-7 903-276-3 937-163-29 172
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-7 554-129-3 768-86-26 981
  Mittekontrolliv osalus-349-147-169-77-2 191
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)-0,130,00-0,070,00-0,48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes2020
6 kuud
2019
6 kuud
2020
II kvartal
2019
II kvartal
2019 12 kuud
Põhitegevuse rahavood     
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum-7 903-276-3 937-163-29 172
Korrigeerimised:     
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum208194104100399
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist0000-3
  Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest00006
  Põhivara väärtuse muutus0000-15
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus000024 236
  Finantstulud ja -kulud8 0745 5703 8312 81414 016
  Edasilükkunud tulumaksu muutus-59-177-32-177-656
  Muud mitterahalised muutused (netosumma)150120419
Muutused käibevahendites:     
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes-980-959-570-2 531-630
  Varudes-4 3501 411-5 0531 99318 276
  Kohustustes ja ettemaksetes2 348-5 3681 012-1 223-6 412
  Eraldistes19241014-51
Põhitegevuse rahavood kokku-2 642469-4 63484720 413
Rahavood investeerimistegevusest     
Materiaalse põhivara soetamine-12-166-3-135-226
Immateriaalse põhivara soetamine-2-250-24-74
Kinnisvarainvesteeringute soetamine-397-4 637-95-1 104-6 019
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist00002 170
Saadud intressid22014
Rahavood investeerimistegevusest kokku-409-4 826-98-1 262-4 145
Rahavood finantseerimistegevusest     
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest28 5000000
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine-28 000-3000-300-500
Saadud laenud2 85713 3882 7575 81816 461
Tagastatud laenud-656-7 576-8-3 733-21 551
Kapitalirendi tagasimaksed-84-85-36-49-192
Makstud intressid ja muud finantskulud-3 121-2 008-379-1 384-6 910
Deponeeritud summa laenu tagamiseks0-2 0000-2 0000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku-5041 4192 334-1 648-12 692
Raha ja raha ekvivalentide muutus-3 555-2 938-2 398-2 0633 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  10 6167 0409 4596 1657 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus7 0614 1027 0614 10210 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee


Manus


PKG Q2 2020 EST.pdf