Paskelbta: 2020-07-30 12:36:46 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Paskelbta atranka į laisvas nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių pozicijas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra AB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovės vienintelio akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) paskelbė dviejų nepriklausomų narių atranką į Bendrovės stebėtojų tarybą.

Atranka vykdoma dėl dviejų laisvų nepriklausomų stebėtojų tarybos narių pozicijų.

Bendrovė primena, kad 2020 m. balandžio 8 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti ir įsigaliojo naujos redakcijos Bendrovės įstatai, kuriuose numatyta, kad Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro nebe 5, o 7 nariai (2 akcininko atstovai ir 5 nepriklausomi nariai). Bendrovės įstatai buvo pakeisti 2020 m. kovo 26 d. Finansų ministerijos sprendimu (nuoroda).

Šis pokytis buvo įgyvendintas atsižvelgiant į užsienio šalių gerosios valdysenos pavyzdžius ir praktiką, susijusią su kolegialių organų formavimu. Pagal ją įmonių (įmonių grupių) kolegialiuose organuose turėtų veikti įvairiapuses kompetencijas turintys nariai, o patį kolegialų organą turėtų sudaryti pakankamas asmenų skaičius, kad būtų užtikrinta įmonės veiklos srityje reikalingų kompetencijų visuma. 

Skelbimas apie vykdomą nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranką yra paskelbtas AB „Ignitis grupė“ interneto svetainėje: https://ignitisgrupe.lt/lt/pradeta-dvieju-nepriklausomu-nariu-atranka-i-ignitis-grupes-stebetoju-taryba

Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt