Avaldatud: 2020-07-29 15:41:54 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

2. kvartali 2020 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

2020. AASTA 2. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED

 

aprill - juuni 2020

Ülemiste City Live: Kuidas kriisist väljuda võitjana?

Eriolukorrast hoolimata jätkus Ülemiste linnaku ürituste korraldamine - küll mitte füüsiliselt, vaid digitaalselt. Aprillist juulini korraldasime 8-osalise veebiseminaride sarja, mille raames käsitlesime päevakajalisi teemasid õigusest, strateegilisest juhtumisest, majandusest, talentidest, start-upidest, investeerimisest ja turvaliselt tööle naasmisest. Kokku esines üle 40 oma valdkonna eksperdi ning linnaku tippjuhi, kes keskendusid praktiliste lahenduste leidmisele, kuidas üheskoos võitjatena kriisist väljuda.  

 

25. mai 2020

Ülemiste City ja Tartu Ülikooli alustasid koostööd talentide tervisekäitumist parandava vahendi loomisel

Mai lõpus alustasime koostööd Tartu Ülikooliga teadusliku mudeli loomiseks, millega parandada linnaku ligi 12 000 inimese tervisekäitumist. See on osa suuremast plaanist, kuidas luua töö-, elu- ja arengukeskkond, mis motiveerib inimest ja soosib tema edukust. Teadusmudel keskendub kolmele põhilisele mõjutegurile – inimese füüsilise, vaimse ja sotsiaalse võimekuse maksimeerimisele. Loodud lahendust saab hiljem edukalt rakendada ka teistes linnades ja linnakutes üle maailma. Tööriist on plaanis valmis saada järgmise aasta kevadeks.

 

16. juuni 2020

Uuring: Ülemiste City on viies majanduslinn Eestis

Eesti Ettevõtlus Kõrgkool Mainori poolt läbiviidud värske uuringu kohaselt on Ülemiste City maksulaekumiste poolest Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva järel viiendal kohal. Linnaku 10 000 töötajat teenivad tänaseks enam kui 1,6 miljardit eurot aastas. IT-ettevõtted ekspordivad koguni 3/4 oma toodangust, mis on ülejäänud Eestiga võrreldes poole rohkem ja moodustab ligi 1/3 kogu Eesti IT-sektori ekspordist.

 

18. juuni 2020

Maailma esimene isesõitvate busside liin avalikel tänavatel

Juuni keskel avasime Ülemiste Citys maailma esimese kolmel isejuhtival bussil põhineva tervikliku ühistranspordi platvormi. Bussiga saab sõita Ülemiste Cityst lennujaama ja Ülemiste keskusesse. Rahvusvahelise projekti FABULOS eesmärgiks on muuta isejuhtivad sõidukid ühistranspordi loomulikuks osaks ja testimine Ülemiste Citys kestab kuni augusti lõpuni. Projekti viivad läbi Mobile Civitatem Consortium, kuhu kuuluvad Modern Mobility, TalTech, Auve Tech ja Fleet Complete.

 

Ülemiste City võtmenäitajad (seisuga 30.06.2020)

Üüritud pind                             184 163 m2 

Sh üüritud büroopind               128 504 m2

Täituvus                                   96 %

Büroopinna täituvus                 99 %

 

Finantsülevaade

2. kvartali 2020. aasta puhaskasum on 1 403 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 2. kvartali netokäive on 2 571 tuhat eurot; netokäive langes 2019. aasta  2. kvartaliga võrreldes 2,2%.
  • 2. kvartali üüritulu on 2 005 tuhat eurot; üüritulu kasvas 2019. aasta 2. kvartaliga võrreldes 4,2%.
  • Puhaskasum on 1 403 tuhat eurot, langus 2019. a 2. kvartaliga võrreldes 6,3%.

Mainor Ülemiste 2. kvartali tulemused kannatasid COVID-19 levikuga seotud piirangute tõttu märksa vähem, kui prognoosisime.

Kulud

  • 2. kvartali 2020. a opereerimiskulud on kasvanud 1 287 tuhandelt eurolt (2. kvartal 2019) 1 304 tuhandele eurole.
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on 642 tuhat eurot, kasv võrreldes 2019. a 2. kvartaliga 6,3 %  (604 tuhat eurot).

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 91 425 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, LHV Pank AS, OP Corporate Bank Plc ning Luminor Bank AS.
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 5 300 tuhat eurot.

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud aprill-juuni 2020. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Aprill-juuni 2020. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

Vastavalt First North reglemendi p. 26.3.5 esitab juhatus laiendatud konsolideeritud 6 kuu vahearuande hiljemalt 30.09.2020.a .

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees
Tallinn, 29.07.2020

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(Vastavalt IFRS-le)                                                                                Tuhandetes eurodes

  2 kv 2019 3 kv 2019 4 kv 2019 1 kv 2020 2 kv 2020
MÜÜGITULU 2 628 2 535 2 708 2 794 2 571
MÜÜDUD TEENUSTE KULU -743 -667 -671 -773 -588
TEGEVUSKULUD -544 -520 -637 -721 -716
KULUM -14 -19 -24 -26 -28
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD    INVESTEERINGUTEST* 760 1 057 1 068 1 127 754
MUUD ÄRITULUD 1 0 0 3 40
MUUD ÄRIKULUD -3 -1 -3 -3 -1
ÄRIKASUM* 2 085 2 385 2 441 2 401 2 032
MUUD FINANTSTULUD 17 13 12 12 13
INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD -604 -485 -730 -426 -642
TULUMAKS 0 0 0 0 0
PUHASKASUM* 1 498 1 913 1 723 1 987 1 403

 

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

   

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(Vastavalt IFRS-le)                                                                              Tuhandetes eurodes

  30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020
MATERIAALNE JA
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
162 235 258 257         236  
KINNISVARAINVESTEERINGUD 129 631 133 220 137 780 142 330 146 900  
MUUD 8 659 8 661 8 856 8 756 8 740  
KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD 38 420 39 477 40 314 41 441 40 811*
NÕUDED JA ETTEMAKSED 1 590 833 945 1 115 1 568  
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 11 988 10 542 12 937 11 009 9 494  
VARAD KOKKU 190 450 192 968 201 090 204 908 207 749  
           
OMAKAPITAL          
AKTSIAKAPITAL 18 200 18 200 18 200 18 200 18 200  
RESERVKAPITAL 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920  
JAOTAMATA KASUM 80 966 82 879 89 622 91 609 91 627*
OMAKAPITAL KOKKU 101 086 102 999 109 742 111 729 111 747  
           
KOHUSTUSED          
LAENUKOHUSTUSED 82 807 85 309 86 511 87 856 91 425  
MUUD KOHUSTUSED 765 1 014 1 339 1 316 1 281  
VÕLAD JA ETTEMAKSED 5 792 3 646 3 498 4 007 3 296  
KOHUSTUSED KOKKU 89 364 89 969 91 348 93 179 96 002  
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL KOKKU
190 450 192 968 201 090 204 908 207 749  

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

  Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum KOKKU
SALDO 31.12.2017 19 200 1 920 70 817 91 937
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID     -1 232 -1 232
ARUANDEPERIOODI KASUM     9 334 9 334
SALDO 31.12.2018 19 200 1 920 78 919 100 039
VÄLJAMAKSED AKTSIONÄRIDELE -1 000     -1 000
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID     -1 400 -1 400
ARUANDEPERIOODI KASUM     12 102 12 102
SALDO 31.12.2019 18 200 1 920 89 622 109 742
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID       0
ARUANDEPERIOODI KASUM     1 987 1 987
SALDO 31.03.2020 18 200 1 920 91 608 111 728
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID     -1 384 -1 384
ARUANDEPERIOODI KASUM     1 403 1 403
SALDO 30.06.2020 18 200 1 920 91 627 111 747

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST 2.kv 2019 3.kv 2019 4.kv 2019 1.kv 2020 2.kv 2020
PUHASKASUM 1 498 1 913 1 723 1 987  1 403
KORRIGEERIMISED:          
  PÕHIVARA KULUM 14 19 24 26 28
  TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD -760 -1 057 -1 068 -1 127 -754
  FINANTSTULUD JA KULUD 587 472 718 414 629
  ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS 399 -150 -456 -154 -511
  ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS 2 299 -1 002 -19 -134 -669
  SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST 1 341 0 4 900 0 1 384
  MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD -604 -485 -890 -426 -642
  TULUMAKS 0 0 0 0 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU  4 704  -290 4 932 586  868

 

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST 2.kv 2019 3.kv 2019 4.kv 2019 1.kv 2019 2.kv 2020
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS -31 -69 -64 -41 0
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK 0 0 0 0 0
KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED -5 397 -3 588 -3 676 -4 548 -4 568
ANTUD LAENUD 0 0 0 0 0
ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE 740 0 0 0 0
ETTEVÕTETE SOETAMINE 0 0 0 0 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 688 -3 657 -3 740 -4 589 -4 568

 

RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST 2.kv 2019 3.kv 2019 4.kv 2019 1.kv 2020 2.kv 2020
VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE 0 0 0 0 0
SAADUD LAENUD 4 320 3 127  1 829 2 702 4 274
SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED -594 -626 -626 -627 -705
MAKSTUD DIVIDENDID -1 400 0 0 0    -1 384
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 2 326 2 501 1 203 2 075 2 185
RAHAVOOD KOKKU 2 342 -1 446  2 395 -1 928 -1 515
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 9 646 11 988 10 542 12 937 11 009
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 2 342 -1 446 2 395 -1 928 -1 515
RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 11 988 10 542 12 937 11 009 9 494

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


2.kv 2020 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf