Publicēts: 2020-07-27 14:36:05 CEST
VEF
Akcionāru sapulces lēmumi

AS VEF 2020.gada 27.jūlija kārtējās akcionāru sapulces Lēmumi

                     Akciju sabiedrības “VEF”

         2020. gada 27. jūlija kārtējās akcionāru sapulces

                                  LĒMUMI  

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

 Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

2. 2019. gada pārskata apstiprināšana.  

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto  akciju sabiedrības “VEF” 2019. gada pārskatu.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2019. gada peļņas izlietošana.  

Akciju sabiedrības “VEF” 2019. gada tīro peļņu 122 296 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.  

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2020. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit”   (komercsabiedrības licences Nr.176).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu  6 200 EUR, neskaitot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF”    2020. gada pārskata revīziju.   Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

5. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

 Apstiprināt valdes un padomes atalgojuma politiku.

 Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

Rīgā, 2020. gada 27. jūlijā  

Akciju sabiedrības “VEF” valde  

         ```````````


VEF_atalgojuma_politika_LV.pdf