Avaldatud: 2020-07-21 07:00:00 CEST
Coop Pank
Poolaastaaruanne

Coop Pank 2020 aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

2020. aasta II kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 55 miljoni euro võrra (+11%), ulatudes 559 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mille maht kasvas 28 miljoni euro võrra (+16%), kodulaenude portfell kasvas 20 miljoni euro võrra (+10%), liisinguportfell 5 miljoni euro võrra (+7%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 2 miljoni euro võrra (+3%). 2019. aasta II kvartaliga võrreldes on Coop Panga laenuportfell kasvanud 179 miljoni euro võrra ehk 47%.

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2020. aasta II kvartalis 68 miljoni euro võrra (+12%), ulatudes 615 miljoni euroni. Panga nõudmiseni hoiuste maht kasvas 33 miljoni euro võrra (+20%), millest 23 miljonit eurot tuli panga äriklientidelt ning 10 miljonit eraklientidelt. Tähtajaliste hoiuste maht kasvas 35 miljoni euro võrra, millest enamik ehk 31 miljonit eurot tuli rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin kaudu. Kodumaisetelt ettevõtetelt kaasati teises kvartalis 3 miljoni ja eraklientidelt 1 miljoni euro ulatuses tähtajalisi hoiuseid. Võrreldes 2019. aasta II kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 206 miljoni euro võrra ehk 50%. Klientide nõudmiseni hoiuste osakaal on suurenenud 26%-lt möödunud aasta II kvartali lõpus 32%-ni käesoleva aasta II kvartali lõpus. Panga finantseerimiskulu kvartaliga oluliselt ei muutunud ja oli 1% tasemel.

2020. aasta II kvartalis püsis Coop Panga viivises olev laenuportfell 7% tasemel. Tulenevalt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangute mõjust majanduskeskkonnale tehti 2020. aasta II kvartalis laenuportfellile täiendavaid allahindlusi 0,7 miljoni euro ulatuses. Laenude allahindluse kogukulu teises kvartalis oli kokku 1,7 miljonit eurot.

Panga klientide arv ulatus 2020. aasta II kvartali lõpu seisuga 74 500 kliendini, kasvades kvartaliga 5100 kliendi võrra ehk 7%. Pangas arvelduskontot omavate eraklientide arv kasvas kvartaliga 4600 ja äriklientide arv 500 võrra. Aastases võrdluses on Coop Panga kliendibaas kasvanud 44% ehk 22 700 kliendi võrra.

Coop Panga netotulud olid 2020. aasta II kvartalis 7,5 miljonit eurot, tõustes aastases võrdluses 33% ning kvartaalses võrdluses 5%. Tegevuskulud ulatusid II kvartalis 4,4 miljoni euroni, kasvades aastases võrdluses 11% ning kahanedes kvartaalses võrdluses 2%. Panga ärikasum oli II kvartalis 3,1 miljonit eurot, kasvades aastaga 83% ning kvartaliga 16%. Coop Pank teenis 2020. aasta II kvartalis 1,4 miljonit eurot puhaskasumit, kasv aastaga 9% ning aasta esimese kvartaliga võrreldes kahanemine 7%.

Panga kulude ja tulude suhe alanes 2020. aasta I kvartali 62% tasemelt 58% tasemele käesoleva aasta II kvartalis. Coop Panga omakapitali tootlus II kvartalis oli 6%.

Coop Pangal on 30.06.2020 seisuga 12 401 aktsionäri, kvartaliga on lisandunud 443 aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Käesoleva aasta tulemusi  on kindlasti mõjutanud koroonaviiruse levik ja selle tõkestamiseks seatud piirangud majanduskeskkonnas. Hoolimata keerulisest keskkonnast suutsime ärimahtudes teha korralikud kasvud. 2020. aasta esimese 6 kuuga kasvas laenuportfell ligi 100 miljoni euro võrra ehk ca 2 korda enam kui aasta tagasi samal perioodil.

Kiirenevas tempos suurenenud ärimahud on kasvatanud panga neto intressitulusid, mille kasvutempo ületab kahe viimase kvartali jooksul selgelt kulude kasvutempot. Esimese kvartali lõpus langetatud otsus panga tegevuskulude kärpimiseks ja täiendavate kokkuhoiumeetmete rakendamiseks tagas teises kvartalis 2% kulude languse võrreldes esimese kvartaliga. Tulude kasv ennaktempos ja madalamad kulud tagasid panga 6 kuu ärikasumi 78% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kahtlemata ei kajastu majanduskeskkonna muutuse mõju täies mahus veel panga tänastes tulemustes. Esimese kvartali lõpus ja teise alguses nägime klientide maksepuhkuste taotluste arvu kasvu ning eraklientide huvi mõningast kahanemist finantseerimistoodete järgi. Alates aprillikuu teisest poolest aga ärimahud taastusid. Kuigi laenuportfelli kvaliteet on püsinud stabiilsena, siis oleme majanduskeskkonna negatiivse mõju tarbeks moodustanud aasta esimese 6 kuuga täiendavaid provisjone 1,1 miljoni euro ulatuses. Oleme laenuportfellile allahindluste tegemisel hoidnud konservatiivset joont ning jätkame seda ka edaspidi.

Uute era- ja äriklientide lisandumine on toonud kaasa nõudmiseni hoiuste kiire kasvu. Näeme, et kliendiks saamisele järgneb ka sissetuleku ning laekumiste suunamine uuele pangakontole ning seetõttu jõudis teise kvartali lõpuks klientide nõudmiseni hoiuste osakaal kolmandikuni kogu panga hoiuste mahust, mis pikas perspektiivis aitab langetada finantseerimise kulu.

Kantar Emor viis käesoleva aasta kevadel 11. korda läbi Eesti elanike lemmikbrändide uuringu, mille andmetel esikümne üheks suuremaks tõusjaks võrreldes eelneva aastaga oli edetabeli kolmandale kohale tõusnud panga katusbränd Coop. Uuringufirma sõnul on Coop brändi meeldivuse tõusu kindlustanud maapiirkondade elu hoidja ja edendaja selge kuvand. Käesoleva aasta mais agentuuri Initiative poolt läbi viidud uuringu kohaselt on kasvanud ka Coop Panga spontaanne tuntus, mis jõudis 62% tasemele. Panga tuntuse ja meeldivuse kasv loob head eeldused kiire kasvu jätkamiseks ning kinnitab ka Coopi jaekaubanduse ja panganduse sünergial põhineva strateegia tugevust ja väärtust klientide silmis.

Coop Panga 2020. aasta II kvartali olulisematest sündmustest saab esile tuua aprilli lõpust panga eraklientidele loodud uus teenus, kus panga mobiiliäpis on võimalik teha ja võtta vastu nimemakseid, mis tähendab, et pangaülekannete tegemisel piisab vaid makse saaja telefoninumbri ja nime teadmisest. Mais alustas Coop Pank ettevõtetele faktooringu teenuse pakkumist ning juuni alguses tõi Coop Liising turule autokaubamaja, mille eesmärgiks on muuta auto ostmine senisest mugavamaks, pakkudes kliendile „one-stop shop“ lahendust, mille käigus saab klient endale ühest kohast valida välja uue auto ning võtta juurde kõige sobivama finantseerimis- ning kindlustuslahenduse. Coop Panga aktsionärid valisid 28. mail toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul pangale uue kuueliikmelise nõukogu, mille esimeheks nimetati nõukogu esimesel koosolekul 17. juunil Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask, aseesimeheks Eesti Panga eelmine president Ardo Hansson ning liikmeteks Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ning Silver Kuus. Juunis  hakkas Coop Pank pakkuma võimalust laenutaotluste esitamisel kasutada töökoha ja sissetuleku andmete edastamiseks Maksu- ja Tolliameti andmeid, mis muudab laenu taotlemise mugavamaks ja klient saab vastuse kiiremini.

Coop Panka iseloomustab julgus teha pangandust uuenduslikult, luues pangateenuseid, mis sobituvad meie kliendi igapäevaste tegevustega just seal, kus ta neid vajab. Kohaliku pangana teeme otsused kiirelt ning oleme paindlikud, et aidata kaasa Eesti elu edenemisele. Jätkame jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil põhineva eristuva strateegia elluviimist.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesII kv 2020I kv 20206k 2020II kv 20196k 2019
Neto intressitulu6 8526 35813 2104 9399 439
Neto teenustasutulu4775219986061 157
Muud tulud, neto13523837377238
Netotulud kokku7 4647 11714 5815 62210 834
Tööjõukulud-2 603-2 662-5 265-2 355-4 603
Turunduskulud-201-226-427-277-490
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum-552-563-1 115-460-754
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum-565-490-1 055-384-836
Muud tegevuskulud-434-501-935-445-905
Tegevuskulud kokku-4 355-4 442-8 797-3 921-7 588
Kasum enne allahindluse kulu3 1092 6755 7841 7013 246
Finantsvarade allahindluse kulu-1 721-1 214-2 935-448-821
Kasum/kahjum enne tulumaksu1 3881 4612 8491 2532 425
Tulumaksu kulu-260-26-20
Aruandeperioodi puhaskasum1 3621 4612 8231 2512 425
Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0.010.020.030.020.04
      
      
Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes30.06.202031.03.202031.12.201930.06.2019 
Raha ja raha ekvivalendid133 905119 480122 29572 709 
Võlainstrumendid3 6823 7374 0615 647 
Laenud klientidele559 295504 119460 460380 642 
Muud varad24 94825 34124 48622 538 
Varad kokku721 830652 677611 302481 536 
Klientide hoiused ja saadud laenud615 153547 398506 531409 036 
Muud kohustised7 3817 6968 3567 064 
Allutatud laenud7 0647 1117 0649 629 
Kohustised kokku629 598562 205521 951425 729 
Omakapital92 23290 47289 35155 807 
Kohustised ja omakapital kokku721 830652 677611 302481 536 

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab 2020. aasta II kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 21. juulil 2020 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3808463495017686540

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 74 500 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

Manused


Coop Pank 2020 Q2 tulemused_ET.pdf
Vahearuanne_6k 2020_ET.pdf