Publicēts: 2020-06-30 13:07:17 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "VEF Radiotehnika RRR" revidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem, Revidenta atzinums, Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

Darbības veidi
AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2019. gadā bija:

1. Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;
2. Akustisko sistēmu , to korpusu iepirkšana un realizācija.

Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.
Nākotnē Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu ,ražošanas organizēšanu un realizāciju.

     Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:
 

Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem: (59 059) EUR
 
Neto rezultāts:                                                          (59 059) EUR
 
Neto apgrozījums 2019. gadā sastāda 51 835 EUR un samazinājies par 66% salīdzinoši ar 2018. gadu.

Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 92 310 EUR apmērā.
Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskats sagatavots piemērojot darbības turpināšanas principu.
2019.gada Sabiedrība saražoja pasūtījumus, kuri tiek nosūtīti pasūtītājiem uz Itāliju.
Līdz ar to, Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskats ir pamatoti sagatavots piemērojot darbības
turpināšanās principu.

   


VEF GP2019 parakstīts ar zinojumu.pdf
Zinojums AS VEF Radiotehnika RRR.pdf
2020_Dok_zinojums Korp_princip 2020 LV.pdf