Publicēts: 2020-06-26 14:16:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2020.gada 26.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Darba kārtība:

 

 

  • Valdes ziņojums par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem.
  • Zvērināta revidenta ziņojums.
  • Revīzijas komitejas atzinums.
  • Sabiedrības 2019.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.
  • Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2020.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības apstiprināšana.

 

(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem

 

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai valdes ziņojumu.

 

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

 

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic Audit" ziņojumu.

 

(3) Revīzijas komitejas atzinums.


Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Revīzijas komitejas atzinumu attiecībā uz 2019. gada pārskatu ticamību un objektivitāti.

 

 (4) Sabiedrības 2019.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

 

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2019.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2019.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2019.gada peļņu EUR 6 671 047 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

 

(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2020.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības apstiprināšana.

 

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2020.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic Audit", vienotais reģ.Nr. 50003946031, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.183, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142.

Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību EUR  12 300,00 apmērā, neieskaitot PVN.

 

         Tamāra Rogova
         
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         
         galvenā juriste
         
         Tālr: +371 613 018 47
         
         Mob: +371 270 010 52
         
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv