Publicēts: 2020-05-29 16:05:54 CEST
Kurzemes atslēga 1
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

Aizpute ,Kalvenes iela 27, 2020-05-29 16:05 CEST --  

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums 2020.gada 1.ceturksnī ir  310291 EUR, kas  ir  par 149109  EUR jeb 32.5 % mazāk  kā 2019.gada 1.ceturksnī.2020.gada 1.ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem 99390 EUR apmērā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins .

    31.03.2020 31.03.2019
Nr p.k. Rādītāja nosaukums EUR EUR
1 2 3 4
1 Neto apgrozījums 310291 459400
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (376928) (488374)
3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) (66637) (28974)
4 Pārdošanas izmaksas (12458) (10196)
5 Administrācijas izmaksas (22829) (21335)
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 7964 7934
7 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas (5185) (4968)
8 Peļņa un zaudējumi no saimnieciskās darbības (99565) (57539)
9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (210) (332)
10 peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (99355) (57871)
11  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (99355) (57871)
12 Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu (35) (107)
13 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (99390) (57978)
  Zaudējumi uz akciju (0.11) (0.06)

Pielikumā:

Finanšu informācija par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Valde

 

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS KURZEMES ATSLĒGA-1
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1


KA1_Finanšu_pārskats_31.03.2020.pdf