Publicēts: 2020-05-29 12:56:51 CEST
VEF
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2020.gada 03.mēnešiem.

AS VEF nerevidēts  finanšu pārskats par 2020.gada 03 mēnešiem.

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 302 415 EUR, un tas ir par 1. %  mazāks

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2020 .gada 03 mēnešu

laika periodu ar nerevidētu  peļņu  20 583  EUR apmērā.

Papildus informācija :

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2020.gada 03.mēnešiem.


AS VEF finansu parskats 2020.03.pdf