Avaldatud: 2020-05-28 09:33:10 CEST
Trigon Property Development
Korporatiivne sündmus

AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja 2020. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

                                                                                                                                             
AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, asukoht Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18.juunil 2020.a. kell 12:00 aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn 10141.

Aktsionäride tervise hoidmiseks on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust, mistõttu soovitab juhatus aktsionäridel kooskõlas äriseadustiku § 2982 hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele ning avalikustatud ka Seltsi kodulehel. Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil info@trigonproperty.com hiljemalt 17. juuniks 2020. aastal kella 17:00-ks

Üldkoosolekul piirdutakse otsuste eelnõude hääletamisega

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1.       2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 2 193 388 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 354 412 eurot.

      2.       2019.a. majandusaasta kasumi jaotamine
             
Nõukogu ettepanek: Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskasum summas 354 412 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

      3.       2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
             
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
             
Korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda Seltsi asukohas aadressil Pärnu mnt 18 Tallinnas ning Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 14.06.2020, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@trigonproperty.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Seltsilt nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 02.06.2020, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@trigonproperty.com.

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Trigon Property Development aktsiakapital on 2 299 020.17 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 10. juuni 2020. a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18. juunil 2020.a. kell 11:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Trigon Property Development võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik Seltsi teavitada esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile info@trigonproperty.com või kirjalikult postiga AS Trigon Property Development, Pärnu mnt 18, Tallinn 10141) hiljemalt 17.06.2020 k.a.  
Aktsionär võib  esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Trigon Property Development interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com

2020. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2020 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2019. aasta detsembris sõlmiti võlaõiguslik leping 0,7 hektari müügiks hinnaga 78 000 eurot. Asjaõiguslepingu sõlmimine on planeeritud mai lõppu.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.03.2020 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020. aasta esimese kvartali puhaskahjum -7 476 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00166 eurot.

Seisuga 31.03.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 176 894 eurot. Ühingu omakapital oli 2 135 985 eurot, mis moodustas 98,12% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.03.202031.12.2019
Raha130 052150 007
Nõuded ja ettemaksud10 8427 381
Käibevara kokku140 894157 388
Kinnisvarainvesteeringud2 036 0002 036 000
Põhivara kokku2 036 0002 036 000
AKTIVA KOKKU2 176 8942 193 388
Võlad ja ettemaksed 40 90949 927
Lühiajalised kohustused kokku40 90949 927
Kohustused kokku40 90949 927
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-676 633-669 157
Omakapital kokku  2 135 9852 143 461
PASSIVA KOKKU2 176 8942 193 388

Lühendatud koondkasumiaruanne

EURI kv 2020I kv 2019
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-4 260-2 156
Brutokahjum-4 260-2 156
Üldhalduskulud-3 220-3 390
Ärikahjum-7 480-5 546
Neto finantstulu (-kulu)42
PERIOODI PUHASKAHJUM-7 476-5 544
PERIOODI KOONDKAHJUM-7 476-5 544

AS Trigon Property Development juhatus
Telefon 6679200, e-mail info@trigonproperty.com

Manused


2020 TPD Hääletussedel_final.docx
2020 I kv vahearuanne EST.pdf
TPD 2019 EST.pdf