Paskelbta: 2020-05-26 16:55:00 CEST
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2020 metų 1-3 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Per tris 2020 m. mėnesius įmonių grupė (toliau - Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“ bei SIA „Grigeo Recycling“, pasiekė 36,2 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 0,9 mln. EUR mažiau nei per 2019 m. tris mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 4,2 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, tai yra 1 mln. EUR daugiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2019 m. trimis mėnesiais padidėjo 1 mln. EUR ir siekė 7,1 mln. EUR.

Per tris 2020 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau - Bendrovė) pardavimai siekė 17,6 mln. EUR ir tai yra 0,5 mln. EUR daugiau nei per 2019 m. tris mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 2,3 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą,  o EBITDA rodiklis pasiekė 3,6 mln. EUR ir, palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 1,7 mln. EUR.

2019 m. Bendrovės ikimokestinį pelną lėmė gofruotojo kartono verslo perleidimas dukterinei įmonei UAB „Grigeo Packaging“ (detalesnė informacija atskleista 2019-01-03 pranešime apie esminį įvykį).

Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2020 m. 1-3  mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai


GRI2020yIq atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
GRI2020yIq interim report LT.pdf