Avaldatud: 2020-05-25 16:42:58 CEST
UPP & CO Kauno 53
Majandusaasta aruanne

UPP & CO Kauno 53 OÜ konsolideeritud auditeeritud 2019. majandusaasta aruanne

Konsolideerimisgrupi müügikäive aruandeaastal oli 1 287 781 (2018: 1 247 276) eurot. Töötajaid konsolideerimisgrupis ei ole, mistõttu ei ole kulusid nende töötasule, küll on arvestatud tasusid juhatuse liikmetele. Aruandeaastal olid kulud koos maksudega 292 (2018: 1 037) eurot, muid soodustusi ettenähtud ei ole.

Tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) seisu hindab kontsern heaks ning selle mõju majandustulemusele neutraalseks. Samuti ei ole kontserni äritegevus mõjutatud hooajalisusest, majandustegevus ei ole tsüklilise loomuga. Äritegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ega sotsiaalseid mõjusid.

Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ega börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Kuna kontsern on loodud vaid antud tegevuse tarbeks, siis struktuurseid muutusi äritegevuses ei planeerita.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel aastatel ette nähtud ei ole. Samuti ei ole kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

 

         Siim Sild
         Managing Director
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53_14194597_2019 MAA.pdf