Avaldatud: 2020-05-22 09:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

2020. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

 

 

 

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta esimene kvartal on olnud meie jaoks väga kiire periood, hoolimata sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu paljudes sektorites on ettevõtlustegevus aeglustunud.

Aruandeperioodil on refinantseeritud tagatud võlakirjad 2015/2020 uute võlakirjadega 2020/2024 – igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Pro Kapital kavatseb taotleda uute võlakirjade noteerimist 12 kuu jooksul alates väljaandmise kuupäevast.

Meie kinnisvaraarendused on jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmisime Ratsuri Majade projekti renoveerimis- ja ehituslepingu. Tallinnas, Kristiine linnaosas asuv endine tallihoone renoveeritakse, mahutamaks ainulaadseid kõrgete lagedega kortereid ning renoveeritud maja kõrvale ehitatakse moodne Uus-Hollandi stiilis elumaja koos pool-maa-aluse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus - ootame hoonete valmimist juba 2021. aastal. Valmimise ajakavas ei ole viivitusi ette näha ning mõlemale arendusele on tagatud väline rahastamine.

Hetkel ei ole meil Riias käimasolevaid ehitusi. Jätkame luksuskorterite müüki River Breeze Residence'is ja valmistame ette Kliversala kvartali edasiste etappide arendamist. Tallinase elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali tehniline projekteerimisprotsess jätkub.

Vilniuses on juba müüdud enam kui 70% eelmisel aastal valminud Šaltiniu Namai Attico projekti viiest majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes majandusoludes.

Piirangute tõttu Saksamaal suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus, mille kavatseme uuesti avada juuni keskel.

Eriolukorra seisund (välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka meie T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat, esitas Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada kasumlikkust. 03. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse ja AS Tallinna Moekombinaat peab hiljemalt 02. juunil 2020 esitama kohtule saneerimismeetmeid, sh saneerimise mõju võlausaldajatele käsitleva saneerimiskava. Saneerimiskava kinnitamiseks peavad võlausaldajad selle poolt hääletama ning lõpliku otsuse plaani kinnitamise kohta teeb kohus. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja koostöö partnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of Tallinn jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele.

Oleme 2020. aastat alustanud oodatavate müügitulude ja brutokasumi tulemustega. 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% vähem kui eelmise aasta sama perioodi 10,4 miljonit eurot. 2019. aasta tulemust mõjutas uue hoone valmimine Kristina Majade projektis. Meie müügitulud kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2020. aasta esimese kvartali ärikasum oli
0,3 miljonit eurot, võrreldes 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Puhastulemit mõjutasid T1 projektiga seotud 2,6 miljoni euro suurused intressikulud,. Seetõttu oli 2020. aasta esimese kvartali puhastulem 3 966 tuhat eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi kahjumiga 113 tuhat eurot.

Aastal 2020 ei näe me ette ühegi käimasoleva kinnisvaraprojekti lõpule viimist, vaid keskendume käimasolevate projektide edasiarendamisele, teeme ettevalmistusi uute projektide alustamiseks ja panustame tavapärase majandustegevuse taastamisele renditegevuses ja hotellinduses.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2020. aasta esimeses kvartalis oli 5,9 miljonit eurot, mis on 43% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 3 kuud: 10,4 miljonit eurot). Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese kvartali suuremat müügikäivet mõjutas eluhoone valmimine Kristina Majade arenduses. 2020. aastal jätkab Ettevõtte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügiga.
2020. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 48% võrra ja moodustas 2,1 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
2020. aasta esimese kvartali ärikasumi moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna 2,6 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Ärikasumi langust on mõjutanud vähenenud müügitulud ja üldhalduskulude suurenemine.
2020. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli vastavalt 4,0 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat kõrgem intressikulu.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2020. esimeses kvartalis positiivsed 2,0 miljonit eurot võrreldes negatiivse 0,4 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2020 seisuga 1,19 eurot võrreldes 1,78 euroga
31. märtsil 2019.

Peamised tulemusnäitajad

  2020
3 kuud
2019
3 kuud
2019
12 kuud
Käive (tuhat EUR) 5 873 10 372 55 276
Brutokasum (tuhat EUR) 2 137 4 142 15 809
Brutokasum, % 36% 40% 29%
Ärikasum/ -kahjum (tuhat EUR) 346 2 644 -15 193
Ärikasum/ -kahjum % 6% 25% -27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -3 966 -113 -29 121
Puhaskasum / -kahjum, % -68% -1% -53%
       
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48


  31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
Varad kokku (tuhat eurot) 209 622 247 386 210 805
Kohustused kokku (tuhat eurot) 142 022 146 761 139 187
Omakapital kokku (tuhat eurot) 67 600 100 625 71 566
Võla / omakapitali suhe * 2.10 1.46 1.94
      
Varade tootlus, % ** -1.7% -0.1% -12.8%
Omakapitali tootlus, % *** -4.7% -0.1% -34.4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1.19 1.78 1.26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
VARAD    
Käibevara    
  Raha ja raha ekvivalendid 9 459 6 166 10 616
  Lühiajalised nõuded 1 281 845 1 475
  Varud 40 329 59 962 41 031
Käibevara kokku 51 069 66 973 53 122
Põhivara    
  Pikaajalised nõuded 2 942 677 2 297
  Materiaalne põhivara 7 100 7 108 7 146
  Kasutusõigusega vara 480 635 519
  Kinnisvarainvesteeringud 147 667 171 672 147 365
  Immateriaalne põhivara 364 321 372
Põhivara kokku 158 553 180 413 157 699
VARAD KOKKU 209 622 247 386 210 821
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
  Lühiajalised võlakohustused 83 153 14 540 111 759
  Ostjate ettemaksed 5 935 5 510 3 974
  Lühiajalised võlad tarnijatele 10 837 8 188 8 741
  Maksukohustused 849 395 1 155
  Lühiajalised eraldised 329 903 267
Lühiajalised kohustused kokku 101 103 29 536 125 896
Pikaajalised kohustused    
  Pikaajalised võlakohustused 38 398 113 937 10 871
  Muud pikaajalised kohustused 1 064 1 140 1 013
  Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 320 2 004 1 348
  Pikaajalised eraldised 137 144 127
Pikaajalised kohustused kokku 40 919 117 225 13 359
KOHUSTUSED KOKKU 142 022 146 761 139 255
    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital    
  Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
  Ülekurss 5 661 5 661 5 661
  Kohustuslik reservkapital 1 134 1 082 1 134
  Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262
  Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 744 76 771 76 725
  Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -3 788 -43 -26 981
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 67 351 98 071 71 139
Mittekontrolliv osalus 249 2 554 427
OMAKAPITAL KOKKU 67 600 100 625 71 566
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 209 622 247 386 210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020
3 kuud
2019
3 kuud
2019
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD    
Äritulud    
Müügitulu 5 873 10 372 55 276
Müüdud toodete ja teenuste kulu -3 736 -6 230 -39 467
Brutokasum 2 137 4 142 15 809
    
Turustuskulud -161 -142 -728
Üldhalduskulud -1 562 -1 353 -6 013
Muud äritulud 3 27 95
Muud ärikulud -71 -30 -24 341
Ärikasum/-kahjum 346 2 644 -15 178
    
Finantstulud 1 1 4
Finantskulud -4 244 -2 757 -14 019
Kahjum enne tulumaksu -3 897 -112 -29 193
Tulumaks -69 -1 21
Perioodi puhaskahjum -3 966 -113 -29 172
    
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:    
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981
  Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191
    
Aruandeperioodi koondkahjum kokku -3 966 -113 -29 172
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:    
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -3 788 -43 -26 981
  Mittekontrolliv osalus -178 -70 -2 191
    
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0.07 0.00 -0.48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020
3 kuud
2019
3 kuud
2019
12 kuud
Põhitegevuse rahavood    
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -3 966 -113 -29 172
Korrigeerimised:    
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 105 94 399
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 0 -3
  Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest 0 0 6
  Põhivara väärtuse muutus 0 0 -15
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 24 236
  Finantstulud ja –kulud 4 243 2 756 14 016
  Edasilükkunud tulumaksu muutus -27 0 -656
  Muud mitterahalised muutused (netosumma) -1 31 419
Muutused käibevahendites:    
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -409 1 572 -630
  Varudes 703 -582 18 276
  Kohustustes ja ettemaksetes 1 336 -4 145 -6 412
  Eraldistes 10 10 -51
Põhitegevuse rahavood kokku 1 994 -377 20 413
    
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -10 -31 -226
Immateriaalse põhivara soetamine -2 -1 -74
Kinnisvarainvesteeringute soetamine -302 -3 533 -6 019
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 2 170
Saadud intressid 1 1 4
Rahavood investeerimistegevusest kokku -313 -3 564 -4 145
    
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 28 500 0 0
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -28 000 0 -500
Saadud laenud 100 7 570 16 461
Tagastatud laenud -648 -3 843 -21 551
Kapitalirendi tagasimaksed -48 -36 -192
Makstud intressid ja muud finantskulud -2 742 -624 -6 910
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -2 838 3 067 -12 692
    
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 157 -874 3 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  10 616 7 040 7 040
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 459 6 166 10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

 

 

 

 

Manus


PKG Q1 2020 EST.pdf