Publicēts: 2020-05-20 20:47:20 CEST
HansaMatrix
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2020. gada 1. ceturksni

2020. gada 1. ceturkšņa neauditētais konsolidētaie ieņēmumi sasniedza 5,184 miljoni EUR apmēru, samazinoties par 12% pret 2019. gada 1.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,441 miljoni EUR, uz gada bāzes samazinoties par 60%, un periodā uzrādīta negatīva neto peļņa 0,435 miljoni EUR apmērā. 1.ceturksnī sasniegta 8,51% EBITDA rentabilitāte.

Rīga, 2020-05-20 20:47 CEST --

2020. gada 1. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa ieņēmumu (apgrozījuma, pārdošanas) apjomu 5,184 miljoni EUR, kas ir 12% samazinājums pret 2019. gada 1. ceturksni. 2020. gada 1.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 11% samazinājumu salīdzinot ar 2019. gada 4.ceturksni.

2020. gada 1. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA 0,441 miljoni EUR un uzrādīti neto zaudējumi 0,435 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 60% samazinājumu pret 2019. gada 1. ceturksni un 21% samazinājumu pret iepriekšējo – 2019. gada 4. ceturksni. 2020.gada 1.ceturksnī Sabiedrība uzrāda tīrās peļņas samazinājumu, salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni un 2019. gada 4. ceturksni, kad tīrā peļņa bija attiecīgi 0,201 un 0,081 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 8,51% rentabilitāti.

Faktori, kas ietekmē ieņēmumu samazinājumu 2020. gada 1.ceturksnī, ir saistīti ar COVID-19 izplatību pasaulē, un ir šādi: personāla drošības jautājumi, piegādes ķēdes traucējumi un transporta plūsmas traucējumi. COVID-19 Sabiedrību ietekmēja jau 2020. gada janvāra otrajā pusē, kad vīruss strauji izplatījās Ķīnā un Āzijā, radot ievērojamus traucējumus Sabiedrības piegādes ķēdēs.

Tīrās peļņas rentabilitātei ir tendence samazināties, ko izskaidro lielāks ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums būtisko pēdējā laika investīciju pamatlīdzekļos ietekmē, procentu maksājumi, kuros tiek iekļauts procentu maksājuma uzkrājums Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī ceturksnī attiecināmie asociēto uzņēmumu zaudējumi, kuru attiecināmā izmaksu daļa pieaug, palielinoties HansaMatrix līdzdalībai tajos.

2020.gada 1.ceturksnī R&D apgrozījums pieauga par 8% salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturkšņa līmeni un samazinājās par 41% salīdzinot ar 2019. gada 4. ceturksni, dodot 8,9% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Pētniecības grantu ieņēmumi netiek ieskaitīti R&D pārdošanas apjomā.

2020. gada 1.ceturksnī Sabiedrība turpināja augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanu un pētniecības un attīstības projektu realizāciju.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2020.gada 31.martā ir sasniegts 23,125 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 3% mazāks nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 2,899 miljoni EUR apmērā un uzrādīti neto zaudējumi – 0,437 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 19% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 12,5% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 29.lappusē.

Pielikumā:

  • HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 3 mēnešiem līdz 2020.gada 31.martam

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


2020-05-20_HM_report_3m_2020_NASDAQ_LV.pdf