Paskelbta: 2020-05-15 14:09:49 CEST
AB "Linas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2020 m. gegužės 15 d. įvykusio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2019 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Patvirtinta 2019 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas ir pritarta 2019 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Patvirtintas 2019 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 553.510 EUR;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 167.792 EUR;
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  0 EUR;
4) pervedimai iš privalomojo rezervo  0 EUR;
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;                                                            
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  0 EUR;
9) paskirstytinasis pelnas iš viso 721.302 EUR;
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 8.390 EUR;
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  0 EUR;
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti  0 EUR;
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  0 EUR;
15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –  712.912 EUR.

4. Patvirtinta AB “Linas” kolegialių organų ir vadovų atlygio politika.

5. Nuspręsta pratęsti audito paslaugų teikimo laikotarpį su šios paslaugos teikėja UAB „AUDITO SPRENDIMAI“.
Bendrovės valdyba įgaliota nustatyti atlyginimą audito įmonei už atliktą darbą. Bendrovės vadovas įgaliotas pasirašyti sutartį su audito įmone.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
Tel. (8 45) 506100