Avaldatud: 2020-05-15 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2020. a I kvartali majandustulemused

Tallinna Sadama grupi 2020. a I kvartali müügitulu moodustas 27,9 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 16,2 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 4,1%. Kasum vähenes esimeste kvartalite võrdluses 1,1 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni.

I kvartali tulemust mõjutasid enim COVID-19 pandeemiaga seoses märtsi keskpaigas seatud piirangud reisijate liikumisele, mistõttu mitmed rahvusvaheliste liinide reisilaevad peatasid liikluse. Seeläbi vähenesid Tallinna Sadama tulud laevatasudest ja reisijate puudumise tõttu veelgi olulisemal määral reisijatasud. Kaubavedude jätkumine hoidis siiski paljud reisilaevad püsivalt liikluses, osad neist küll hõredama graafikuga.

Segmentide lõikes kannatas COVID-19 pandeemiaga seoses I kvartalis kõige rohkem reisisadamate segment. Kaubasadamate, reisiparvlaevade ja muu segmendi majandustulemused olid pandeemiast vähem mõjutatud.

I kvartalis enam kui kahekordistus investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga. Peamiselt seoses reisiterminali D ehitustööde jätkumise ja kruiisiterminali ehitustööde algusega Tallinna Vanasadamas ning Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvendamise ja laiendamise töödega.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  I kv I kv +/- %
  2020 2019   
Müügitulu 27,9 28,5 –0,6 –2,2%
Korrigeeritud EBITDA 16,2 16,9 –0,7 –4,1%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 58,0% 59,1% –1,1
Ärikasum 10,5 11,5 –1,0 –8,2%
Tulumaks 0 0
Perioodi kasum 10,0 11,0 –1,0 –9,6%
Investeeringud 8,8 3,9 4,8 121,9%


  31.03.2020 31.12.2019 +/- %
Varade maht 641,0 630,6 10,4 1,7%
Netovõlg 160,2 160,3 0,0 0,0%
Omakapital 387,0 377,0 8,3 2,2%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta I kvartalis 0,6 mln eurot ehk 2,2%. Müügitulu liikide lõikes vähenes enim elektrienergia müük, 0,5 mln eurot ehk 28% seoses elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise vähenemisega sadamates (sh sooja talve mõjul) ning elektrienergia hinna langusega. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt reisijatasu tulu osas (–0,4 mln eurot), seoses reisijate arvu langusega märtsi teises pooles tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutega. Vähenemist tasakaalustas laevatasude tulu kasv ligi 0,2 mln euro võrra, mis tulenes peamiselt aasta keskmise laevakülastuse prognoositava tulu kasvust seoses aasta külastuste koguarvu vähenemise (COVID-19 meetmete mõjul) tõttu väiksemast keskmisest laevapõhisest tonnaažitasu soodustusest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt elektrienergia ja võrgutasu müügitulu vähenemisest (tarbimise ja elektri hinna langemise koosmõjul) ligi 0,4 mln eurot. Vähenesid mõnevõrra laevatasude ja kaubatasu tulud seoses konteinerlaevade külastuste arvu vähenemisega ning teiste lastiliikidega võrreldes madalama tuluga vedellasti mahu ja osakaalu kasvuga.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 0,2 mln eurot ehk 2,8% peamiselt eelmisest aastast kõrgemate tasumäärade mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 0,7 mln euro võrra ehk 4,1%, mis oli ärikasumi muutusest pisut vähem, sest amortisatsioonikulu suurenemine EBITDA-d ei mõjutanud. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmendis ning teiste segmentide puhul vähenes, enim reisisadamate segmendis tulude vähenemise ja kulude kasvu tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 59,1%lt 58,0%le.

Kasum
Kasumiks kujunes 10,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln euro võrra (–9,6%) väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud
2020. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 8,8 mln eurot. See näitaja on suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 3,9 mln eurot. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimistöödega ja kruiisiterminali ehituse alustamisega ning Paldiski Lõunasadamas teostatud süvendustöödega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.12.2019
VARAD   
   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 44 605 35 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 13 812 10 614
Lepingulised nõuded 217 0
Varud 462 408
Müügiootel põhivara 98 142
Käibevara kokku 59 194 46 347
   
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõtjatesse 1 452 1 609
Muud pikaajalised nõuded 298 294
Materiaalne põhivara 577 980 575 267
Immateriaalne põhivara 2 070 2 015
Põhivara kokku 581 800 579 185
   
Varad kokku 640 994 625 532
   
KOHUSTISED   
   
Lühiajalised kohustised   
Võlakohustised 16 266 16 266
Tuletisinstrumendid 209 243
Eraldised 1 044 1 915
Sihtfinantseerimine 290 193
Maksuvõlad 586 893
Võlad tarnijatele ja muud võlad 17 847 11 722
Lepingulised kohustised 2 955 33
Lühiajalised kohustised kokku 39 197 31 265
   
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 188 580 191 580
Sihtfinantseerimine 25 278 24 754
Muud  võlad 3 2
Lepingulised kohustised 902 913
Pikaajalised kohustised kokku 214 763 217 249
   
Kohustised kokku 253 960 248 514
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 18 520 18 520
Riskimaandamise reserv –209 –243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 51 263 6 859
Perioodi kasum 9 982 44 404
Omakapital kokku 387 034 377 018
   
Kohustised ja omakapital kokku 640 994 625 532

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

   
tuhandetes eurodes  I kv 2020 I kv 2019
   
Müügitulu 27 890 28 527
Muud tulud 1 767 275
Tegevuskulud –8 327 –7 397
Tööjõukulud –4 677 –4 291
Põhivara kulum ja väärtuse langus –5 989 –5 550
Muud kulud –150 –106
Ärikasum 10 514 11 458
   
Finantstulud ja -kulud   
Finantstulud 11 13
Finantskulud –386 –438
Finantstulud ja -kulud kokku –375 –425
   
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse
–157 5
Kasum enne tulumaksustamist 9 982 11 038
   
Tulumaks 0 0
Perioodi kasum 9 982 11 038
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
9 982 11 038
     
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,04 0,04
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,04 0,04

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

  3 kuud 3 kuud
tuhandetes eurodes 2020 2019
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 30 041 33 009
Muude tulude eest laekunud raha 13 118
Maksed tarnijatele –8 047 –8 911
Maksed töötajatele ja töötajate eest –3 661 –3 910
Maksed muude kulude eest –138 –102
Makstud tulumaks dividendidelt 0 –4 949
Äritegevusest laekunud raha 18 208 15 255
   
Materiaalse põhivara soetamine –6 859 –3 837
Immateriaalse põhivara soetamine –96 –107
Materiaalse põhivara müük 1 099 16
Saadud intressid 5 14
Investeerimistegevuses kasutatud raha –5 270 –3 914
   
Saadud laenude tagasimaksed –3 000 –3 000
Makstud intressid –516 –593
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –0 –4
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha – 3 516 –3 597
   
RAHAVOOG KOKKU 9 422 7 744
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 183 42 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 422 7 744
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 44 605 50 307

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marko Raid
Finantsjuht
m.raid@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q1 2020 EST.pdf